Apakšsadaļas

Vispārējā informācija

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. LAS dibināta 1924.gadā.

Pārvaldes struktūra

LAS augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce jeb kongress, kas sanāk reizi trīs gados. Kongresu starplaikā LAS lēmējinstitūcija ir padome, izpildinstitūcija – valde. LAS ietvaros darbojas arī Ētikas komisija un Revīzijas komisija. Kā atsevišķa autonoma struktūrvienība arhitektu sertificēšanai darbojas LAS Sertificēšanas centrs.

Kā kļūt par biedru

LAS biedri var būt fiziskas personas – profesionāli arhitekti. Lai kļūtu par LAS biedru, pretendentam vismaz 14 dienas pirms nākamās padomes sēdes jāiesniedz valdei attiecīgs pieteikums. Lēmumu par uzņemšanu pieņem padome tuvākajā sēdē. Biedram ir tiesības piedalīties LAS pārvaldē un iepazīties ar visu LAS institūciju lēmumiem un sēžu protokoliem. Biedram ir pienākums ievērot LAS statūtus, Ētikas kodeksu un visu institūciju lēmumus, kā arī maksāt biedra naudu. Biedram ir tiesības izstāties no LAS, par to rakstveidā paziņojot valdei.

Dalība citās organizācijās

Starptautiskās organizācijas:

Vietējās organizācijas:

Vēsture

Latvijas pirmā arhitektu profesionālā organizācija Architektenverein zu Riga tika nodibināta 1889. gadā Rīgā. Pirms 1. Pasaules kara tajā bija 96 biedri, arī vairāki latviešu arhitekti.

Latvijas Arhitektu biedrība (LAB), tagadējās Latvijas Arhitektu savienības priekštece, ir dibināta 1924. gada 2. februārī, pirmais priekšsēdis – Eižens Laube, mērķis – veicināt arhitektūras uzplaukumu Latvijā. 1926. gadā LAB iegādājās no Rīgas pilsētas dzīvojamo ēku Torņu ielā 11, tā sauktos Zviedru vārtus, un pēc arhitekta Aleksandra Trofimova projekta izbūvēja tajā biedrības mītni, kura pēc vairākām pārbūvēm joprojām darbojas kā Arhitektu nams.

Pirmā un vienīgā visu Latvijas arhitektu konference notika 1933. gadā, un tajā pieņēma arhitektu aroda tiesību tēzes. Latvijas arhitektu darbu izstāde Rīgas pilsētas muzejā notika 1934. gadā. No 1938. līdz 1940.gadam LAB izdeva žurnālu Latvijas Architektūra.

1934. gadā no LAB nodalījās jauno arhitektu grupa un nodibināja Arhitektu Vienību (AV), gan saglabājot saites ar LAB profesionālo jautājumu kārtošanai. AV dibinātāju vidējais vecums bija 33 gadi, līderi – Pēteris Bērzkalns un Ansis Kalniņš. Ar AV nodibināšanos LAB aktivitāte samazinājās.

K. Ulmaņa valdība 1939. gadā visas profesionālās sabiedriskās organizācijas iekļāva Latvijas profesiju kamerā. LAB tolaik bija 82 biedri. Architektenverein zu Riga tika likvidēta sakarā ar tās biedru repatriāciju uz Vāciju. 1944. gadā apmēram trīs ceturtdaļas LAB biedru devās emigrācijā.

Pirmajos trimdas gados LAB organizējās Vācijā, pārvietoto personu nometnēs. Pinebergā Baltijas Universitātes inženierzinātņu fakultātē 1947. gadā sapulcējās vairāki LU Arhitektūras fakultātes mācību spēki un Paula Kundziņa vadībā izveidoja LAB valdi. 1948. gadā Vācijā iznāca apkārtraksts, kas noteica, ka „par LAB biedriem ir jāuzskata visi kolēģi, kas līdz 1944. gada 1. oktobrim skaitījās LAB biedri un kas nav izteikuši vēlēšanos no biedrības izstāties vai nav pieņēmuši citu pavalstniecību”. 1952. gadā, kad arhitekti P. Kundziņš un S. Borbals pārceļas uz Ziemeļameriku, tur arī nonāk LAB centrs.

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) tika dibināta 1945. gadā kā Latvijas padomju Arhitektu savienība, un tā bija PSRS Arhitektu savienības sastāvdaļa. Sākotnējais LAS biedru skaits – 88, no tiem trešā daļa no Krievijas iebraukušie arhitekti. LAS darbojās pilsētbūvniecības, dzīvojamo un sabiedrisko ēku, lauku arhitektūras, ainavu arhitektūras, rūpniecības arhitektūras, arhitektūras pieminekļu un vēstures, interjera dizaina, arhitektūras teorijas, kritikas un propagandas sekcijas, kā arī konkursu, kultūras un audzināšanas un jauno arhitektu komisijas.

1953. gadā LAS no Rīgas pilsētas saņēma ēku blakus Zviedru vārtiem un pēc arhitekta Artūra Reinfelda projekta paplašināja savu mītni. LAS pārstāvji darbojās žurnāla Māksla un laikraksta Literatūra un Māksla redkolēģijās. No 1978. līdz 1987. gadam LAS noorganizēja piecas Arhitektūras dienas. 1987. gadā LAS bija 514 biedri.

Sadarbība starp arhitektiem trimdā un Latvijā atjaunojās 1980. gadu beigās. 1989. gada kongresā LAS pasludināja neatkarību no PSRS Arhitektu savienības. 1995. gadā LAB nobalsoja par apvienošanos ar LAS, un LAS oficiāli pieņēma LAB kā savas organizācijas sastāvdaļu.

Kopš 1993.gada LAS ir Starptautiskās Arhitektu savienības (UIA) biedrs – kopā ar Igaunijas un Lietuvas arhitektiem, BAUA (Baltijas arhitektu savienību asociācijas) sastāvā.

Organizācijas priekšsēdētāji:

LAB Latvijā (līdz 2. Pasaules karam):

Eižens Laube (1924. – 1926.)
Augusts Raisters (1926. – 1928.)
Ernests Štālbergs (1928. – 1929.)
Indriķis Blankenburgs (1929. – 1932.)
Dāvids Zariņš (1932. – 1934.)
Pauls Kundziņš (1934. – 1936.)
Artūrs Galindoms (1936. – 1937.)
Osvalds Tīlmanis (1937. – 1940.)

LAB trimdā (pēc 2. Pasaules kara):

Staņislavs (Stenlijs) Borbals ASV (1957. – 1965.)
Artūrs Damroze ASV (1965. – 1979.)
Eižens Janišs Kanādā (1979. – 1984.)
Andris Roze Kanādā (1984. – 1996.)
Juris Galdiņš Kanādā (1996. – 2010.)
Juris Zvīdris (kopš 2010.)

LAS (kopš 1945. gada Latvijā):    

Ernests Štālbergs (1945. – 1951.)
Kārlis Plūksne (1951. – 1959.)
Osvalds Tīlmanis (1959. – 1965.)
Valdemārs Šusts (1965. – 1979.)
Gunārs Asaris (1979. – 1989.)
Edvīns Vecumnieks (1989. – 1993.)
Jānis Dripe (1993. – 1996.)
Jānis Lejnieks (1996. – 1999.)
Juris Poga (1999. – 2005.)
Sergejs Ņikiforovs (2005. – 2009.)
Andris Kronbergs (2009. – 2012.)
Viktors Valgums (2012. – 2015.)
Gunta Grikmane (kopš 2015.)

Dokumenti

Statūti

Ētikas kodekss

Politikas pamatnostādnes

Darbības prioritātes

Valdes nolikums

Padomes nolikums

Konkursu labas prakses nolikums

Padomes sēžu protokoli

Valdes sēžu protokoli

LAS Arhitektu biroji

LAS Arhitektu datubāze

Vadība, kontakti, rekvizīti

LAS Prezidente Gunta Grikmane gunta.grikmane@latarh.lv  
LAS Valdes priekšsēdētājs Juris Poga juris.poga@latarh.lv
LAS Sertificēšanas centra vadītāja p.i. Arona Tomariņa arona.tomarina@latarh.lv

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija

Sekretariāts: 
+ 37167212802
+ 37126393136
latarh@latarh.lv
 
Grāmatvedība:
+37167202555
gramatvediba@latarh.lv
 

Sertificēšanas centrs:
+37167221923
sertificesana@latarh.lv

LAS valde:
Juris Poga (valdes priekšsēdētājs)
Jānis Alksnis
Linda Leitāne–Šmīdberga
Elīza Lūse
Judīte Skujiņa

Rekvizīti:
Biedrība Latvijas Arhitektu savienība
Reģistrācijas numurs LV40008005792
Juridiskā adrese Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija

AS SEB Banka
UNLALV2X
LV96UNLA0002100700820

AS Swedbanka
HABALV22
LV88HABA0551004220649

Valsts kase
TRELLV22
LV07TREL9221090000000Partneri