Apakšsadaļas

Vispārējā informācija

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. LAS dibināta 1924.gadā.

Pārvaldes struktūra

LAS augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce jeb kongress, kas sanāk reizi trīs gados. Kongresu starplaikā LAS lēmējinstitūcija ir padome, izpildinstitūcija – valde. LAS ietvaros darbojas arī Ētikas komisija un Revīzijas komisija. Kā atsevišķa autonoma struktūrvienība arhitektu sertificēšanai darbojas LAS Sertificēšanas centrs.

Kā kļūt par biedru

LAS biedri var būt fiziskas personas – profesionāli arhitekti. Lai kļūtu par LAS biedru, pretendentam vismaz 14 dienas pirms nākamās padomes sēdes jāiesniedz valdei attiecīgs pieteikums. Lēmumu par uzņemšanu pieņem padome tuvākajā sēdē. Biedram ir tiesības piedalīties LAS pārvaldē un iepazīties ar visu LAS institūciju lēmumiem un sēžu protokoliem. Biedram ir pienākums ievērot LAS statūtus, Ētikas kodeksu un visu institūciju lēmumus, kā arī maksāt biedra naudu. Biedram ir tiesības izstāties no LAS, par to rakstveidā paziņojot valdei.

Dalība citās organizācijās

Starptautiskās organizācijas:

Vietējās organizācijas:

Vēsture

Dokumenti

Statūti

Ētikas kodekss

Politikas pamatnostādnes

Darbības prioritātes

Valdes nolikums

Padomes nolikums

Konkursu labas prakses nolikums

Padomes sēžu protokoli

Valdes sēžu protokoli

LAS Arhitektu biroji

LAS Arhitektu datubāze

Vadība, kontakti, rekvizīti

LAS Prezidente Gunta Grikmane gunta.grikmane@latarh.lv  
LAS Valdes priekšsēdētājs Juris Poga juris.poga@latarh.lv
LAS Sertificēšanas centra vadītāja Elīna Rožulapa elina.rozulapa@latarh.lv

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija

Darba laiks:
Darba dienās 10:00 - 18:00
 
Sekretariāts: 
+ 37167212802
latarh@latarh.lv
 
Grāmatvedība:
+37167202555
gramatvediba@latarh.lv
 

Sertificēšanas centrs:
+37167221923
lietvedis@las-sc.lv 

LAS valde:
Juris Poga (valdes priekšsēdētājs)
Viktors Valgums
Kristīne Budže
Judīte Skujiņa

Rekvizīti:
Biedrība Latvijas Arhitektu savienība
Reģistrācijas numurs LV40008005792
Juridiskā adrese Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija

AS SEB Banka
UNLALV2X
LV96UNLA0002100700820

AS Swedbanka
HABALV22
LV88HABA0551004220649

Valsts kase
TRELLV22
LV07TREL9221090000000Partneri