Apakšsadaļas

Sertifikāta iegūšana

Pieņemšana klātienē notiek otrdienās Tirgoņu ielā 8, 4. stāvā (lifta nav) laikā no 10-16 (pusdienlaiks 12-13). Tikšanās ar vadītāju iespējama, iepriekš piesakoties pa  tālr. 26007083 vai e-pastā lietvedis@las-sc.lv.  

 

Arhitektu sertificēšana Latvijas Arhitektu savienībā

 

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar LATAK akreditētu kārtību (sertificēšanas shēmu). Sertificēšanas kārtības (sertificēšanas shēmas) īpašnieks ir Latvijas Arhitektu savienība (LAS). Visi sertificēšanai izstrādātie dokumenti ir LAS intelektuālais īpašums. Sertificēšanas shēma un dokumenti nedz pilnībā, nedz daļēji nav izmantojami bez saskaņošanas ar LAS.

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis grozījumus sertificēšanas kārtībā.

Ekonomikas ministrija un Latvijas arhitektu savienība (LAS) 2022.gada 18.janvārī noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr.3.3-6/2022/295N, saskaņā ar kuru Ekonomikas ministrija ir deleģējusi LAS nodrošināt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību arhitektūras jomā arhitekta profesijā. Deleģētie uzdevumi tiek veikti saskaņā ar NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtību. Lai saņemtu sertifikātu:
- jābūt iegūtai atbilstošai izglītībai
- jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei pēdējo 7 gadu laikā. Darba pieredzei pēc satura, apjoma un struktūras jāatbilst SC prasībām. Prakse jāfiksē noteikta parauga prakses grāmatā, veidlapa V 16.

Iesniedzamie dokumenti

Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, jāiesniedz šādi dokumenti:
1.  Iesniegums (aizpilda BIS)
2.  Darbu saraksts (aizpilda BIS)
3.  CV
4.  Pretendenta praktisko profesionālo darbību ilustrējošs materiāls (portfolio A4 formāta sējums līdz 20 lapām digitāli)
5.  Sertificēta arhitekta vadībā izstrādāta viena būvprojekta Vispārīgās un Arhitektūras daļas sējums(i), par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī digitālu kopiju; minētā projekta šādas sadaļas digitālā veidā (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, rasējumus – .dwg un .pdf formātā):
  - Arhitektūras daļa apjomā un detalizācijā, kāds noteikts LAS Labas prakses profesionālajā standartā LAS.ST.01.13 Projekta stadijas darba projekta stadijai
  - Galvenās inženierrisinājumu sadaļas vismaz šādā apjomā:
     Būvkonstrukcijas BK
     Apkure, ventilācija, kondicionēšana AVK
     Elektroapgāde EL
     Ūdensapgāde un kanalizācija UK
     Ugunsdzēsības automātikas sistēmas UAS
     Ugunsdrošības pasākumu pārskats UPP
  - Darbu organizēšanas projekts (DOP)
  - Energoefektivitātes aprēķins
  - projekta visu norādīto sadaļu savietotos plānus .dwg formātā, vēlams, arī 3D modeli
6.  Iesniegtā  projekta projektēšanas procesa un rezultātu pašnovērtējums (veidlapa V 17)
7.  Par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecināta pirmssertifikācijas prakses dienasgrāmata (veidlapa V 16)
8.  Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata otrā daļa – profesionālās pilnveides pārskats (aizpilda BIS)
9.  Apliecinājums par iepazīšanos ar arhitekta profesionālo darbību reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un apņemšanos to ievērot (veidlapa V 15)
10. Energoefektivitātes praktiskā uzdevuma risinājums (veidlapa V 29)
11. Pretendenta personu apliecinošu dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu)
12. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu)
Video – Kā iegūt athitekta prakses sertifikātu 

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu ir 150.00 EUR, kā to nosaka 20.03.2018. MK noteikumu nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi 65.1. punkts. Rēķins tiek ģenerēts BIS, sagatavojot iesniegumu.
SC izskata iesniegtos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju. Kad visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, notiek vērtēšanas pirmā daļa – eksperti izskata iesniegtos dokumentus, tai skaitā projektu un būvprojekta pašnovērtējumu. Atkarībā no ekspertu novērtējuma rezultātiem pretendentu uzaicina uz interviju un eksāmenu vai noraida pieteikumu.

Arhitekta eksāmens

Eksāmens ir rakstisks un sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un 3 praktiskiem uzdevumiem par šādām tēmām:
 - arhitekta prakses vispārīgie jautājumi
 - projekta vadība
 - pirmsprojekta izpēte
 - būvprojektēšana un būvprojekta dokumentācija
 - autoruzraudzība

Tēmas sadalītas apakštēmās
Apakštēmu saraksts
Tiek gatavotas arī papildinātas anotācijas un literatūras saraksts.
Vēsturiskās anotācijas un ieteicamās literatūras saraksts
Divi no teorētiskajiem jautājumiem tiek izlozēti par pirmajām 2 tēmām, katrā pa vienam jautājumam. Viens teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums tiek izlozēts par jebkuru no tēmām. Viens praktiskais jautājums ir par ugunsdrošību, viens – par energoefektivitāti.
Eksāmena rakstiskās daļas ilgums ir vismaz 7 stundas.

Ja eksāmens sekmīgi nokārtots, pretendentam tiek piešķirts arhitekta prakses sertifikāts.

Sertifikāta uzturēšana, prakses uzraudzība

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kas izvirza prasības arhitektu sertificēšanai. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis sertificēšanas kārtību, un tā stājas spēkā līdz ar deleģēšanas līguma noslēgšanu 2022. gada 18. janvārī.

Sertificēšanas centrs veic sertificēto arhitektu prakses uzraudzību.

Maksa

LAS Sertificēšanas centra maksas pakalpojumu cenrādis:

(1) Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
(2) Attiecas uz arhitektiem, kuriem sertifikātā ir pievienota "A" informatīvā piezīme (viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu daudzdzīvokļu ēkās esošu dzīvokļu atjaunošana un pārbūve, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana).
(3) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē un var iesniegt attiecīgo būvprojektu izvērtēšanai biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība".
(4) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījies neviena būvprojekta izstrādē.
(5) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti formālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.
(6) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti neformālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.

Tālākizglītība

Sertifikāta uzturēšanai obligāta prasība ir tālākizglītība - profesionālās kompetences pastāvīga paaugstināšana NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība noteiktajā struktūrā un apjomā (sk. 8. nodaļu Profesionālās kompetences paaugstināšana). 

Prakse

Praksē minimāli nepieciešami 9 punkti, maksimāli ieskaitīti tiek 24 punkti.

Punktus par praksi ieskaita šādā apjomā:

* Punkti tiek ieskaitīti par katru stadiju, taču katrā no tām par vairākām atbildības pakāpēm punktus nesummē , bet pieņem lielāko vienību (piem. ja BP izstrādē arhitekts ir gan BPV, gan DV, gan AR vienlaicīgi, tad piešķir tikai BPV punktus)
** Punktus skaita tikai objektiem, ja tie atrodas zonās, kur AU ir obligāti prasīta, vai arī ja ir noslēgts AU līgums (jāpievieno līgums vai AU žurnāla ievadlapa un lapa ar autoruzraugu sarakstu)
*** Oficiāli izsludinātos metu konkursos
AR – arhitekts
AU – autoruzraudzība
AU – autoruzraugs (palīgs)
AUV – autoruzraudzības vadītājs (galvenais autoruzraugs)
BP – būvprojekts
BPV – būvprojekta vadītājs
DV – daļas vadītājs
MBP – būvprojekts minimālā sastāvā

Sertifikāta informatīvā piezīme

Ar 2019. gadu ieviests jaunums –sertifikāta informatīvā piezīme A – viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu dzīvokļu daudzdzīvokļu ēkās atjaunošanas un pārbūves, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana. Informatīvā piezīme nerada nedz tiesības, nedz aizliegumu veikt profesionālo praksi nevienā profesionālās darbības virzienā jebkura apjoma un sarežģītības objektu projektēšanā, tā paredzēta tikai pasūtītāju informēšanai un atvieglotu sertifikāta uzturēšanas prasību pamatošanai. Arhitekti, kuriem piešķirta A piezīme, var uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām, maksājot 100 eiro gadā, kā arī pildot mazākas tālākizglītības prasības. Lūdzu arhitektus, kuri no 2021. gada vēlas uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām, iesniegt iesniegumu līdz 20. februārim.
Iesnieguma paraugs A piezīmes piešķiršanai 

Semināri neklātienē

Latvijas Arhitektu savienības rīkotie profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināri ir pieejami neklātienei video formātā.
Semināru tīmekļa vietne

Informatīva punktu skaitīšanas tabula prakses pārbaudēm

Ir izstrādāta tabula, kuru aizpildot ar prakses un semināru punktiem ir vieglāk saprast, vai un cik punktu pietrūkst un kurās kategorijās. Jāaizpilda tikai spilgti dzeltenie lauciņi, pārējo tabula sarēķinās pati. Ailē E2 pašrocīgi jāieraksta koeficients atbilstoši punktu skaitīšanas mēnesim, kas definēts otrajā lapā (koeficients K).
Aprēķina tabula

Aprēķina tabula ar atvieglotām prasībām (tikai A piezīmes ietvaros)

Informācijas iesniegšana būvniecības informācijas sistēmā

Katru gadu sertificēts arhitekts Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz:
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem,      norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā  arī pievienot šo dokumentu elektroniski
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā

 

Sūdzības

Par sertificētiem arhitektiem saņemtās sūdzības un citu negatīvo informāciju SC izskata saskaņā ar NL 02 Sūdzību un apelāciju kārtība.

Ārvalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt savā profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei. Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā. Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja viņiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta.

Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir šādi dokumenti:
1. Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (21.03.2021. MK noteikumu Nr. 47 Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums)
2. Personu apliecinošs dokuments
3. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts)

LAS Sertificēšanas centrs

SC ir neatkarīga institūcija, neietekmējama attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina objektivitāti visās sertificēšanas darbībās.

SC ievēro konfidencionalitāti. Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionālo informāciju, kuru centrs ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā, un informāciju, kuru persona (kandidāts) centram noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citādi kā vien sertificēšanas darbībām.

SC darbinieki un SC padomes locekļi nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām viņus saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības vai kuru apmācībā viņi piedalījušies pēdējo divu gadu laikā, kā arī vairās no citiem iespējamiem interešu konfliktiem.

Vadītāja Elīna Rožulapa elina.rozulapa@latarh.lv 
Vadītājas vietniece: Arona Tomariņa arona.tomarina@latarh.lv 
Lietvede: Sandra Bloka un Sandra Blumberga, tālruņi 26007083, 67221923

Darba laiks:

Klātienes pieņemšana Tirgoņu ielā 8, 4. stāvā (lifta nav) otradienās laikā no 10-16 (pusdienlaiks 12-13). Tikšanās ar vadītāju iepriekš piesakoties pa tālruni 26007083 vai e-pastā lietvedis@las-sc.lv

SC birojs:
+371 26007083
+371 67221923
pasts.las.sc@latarh.lv
 
Adrese:
Torņa iela 15, Rīga, LV-1050

Sertificēšanas centra padome
Sertificēšanas centra padome ir LAS padomes izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā. SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC padomes locekļi: Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags, Viktors Valgums.

Sertificēšanas centra eksperti
Sertificēšanas centra eksperti izskata arhitektu iesniegtos prakses dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikāta pārreģistrāciju, veic ekspertīzi SC iesniegto sūdzību un citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu. Eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC eksperti: Uldis Balodis, Gunta Grikmane, Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Maija Ezergaile, Ina Kuļikovska, Zane Koroļa, Ināra Miezīte, Ģirts Kilēvics, Aldis Apšenieks, Mikus Lejnieks.Partneri