Apakšsadaļas

Sertifikāta iegūšana

LAS SC pieņemšanas laiki klātienē: otrdienās, trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 vai tikšanās ar LAS SC vadītāju iespējama arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26007083 vai e-pastā lietvedis@las-sc.lv.  

LAS SC birojs atrodas Arhitektu namā, Torņa ielā 11.

Arhitektu sertificēšana Latvijas Arhitektu savienībā

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar LATAK akreditētu kārtību (sertificēšanas shēmu). Sertificēšanas kārtības (sertificēšanas shēmas) īpašnieks ir Latvijas Arhitektu savienība (LAS). Visi sertificēšanai izstrādātie dokumenti ir LAS intelektuālais īpašums. Sertificēšanas shēma un dokumenti nedz pilnībā, nedz daļēji nav izmantojami bez saskaņošanas ar LAS.

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis grozījumus sertificēšanas kārtībā.

2022. gada 17. janvārī ir noslēgts valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums par arhitektu sertificēšanu. Tā tiek veikta saskaņā ar NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtību.

Lai saņemtu sertifikātu:

Iesniedzamie dokumenti

Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, jāiesniedz šādi dokumenti:

1.  Iesniegums (aizpilda BIS);
2.  Darbu saraksts (aizpilda BIS);
3.  CV;
4.  Pretendenta praktisko profesionālo darbību ilustrējošs materiāls (portfolio A4 formāta sējums līdz 20 lapām digitāli);
5.  Iesniegtā  projekta projektēšanas procesa un rezultātu pašnovērtējums (veidlapa V 17);
6.  Par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecināta pirmssertifikācijas prakses dienasgrāmata (veidlapa V 16);
8.  Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata otrā daļa – profesionālās pilnveides pārskats (aizpilda BIS);
9.  Apliecinājums par iepazīšanos ar arhitekta profesionālo darbību reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un apņemšanos to ievērot (veidlapa V 15);
10.  Energoefektivitātes praktiskā uzdevuma risinājums (veidlapa V 29);
11.  Pretendenta personu apliecinošu dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
12.  Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
13.  Sertificēta arhitekta vadībā izstrādāta viena būvprojekta, par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, šādas daļas digitālā veidā  (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, rasējumus – .dwg un .pdf formātā):
 
Arhitektūras daļa apjomā un detalizācijā, kāds noteikts LAS Labas prakses profesionālajā standartā LAS.ST.01.13 Projekta stadijas darba projekta stadijai
 
Galvenās inženierrisinājumu sadaļas vismaz šādā apjomā:
 

Video – Kā iegūt athitekta prakses sertifikātu 

Tā kā video ir sagatavots pirms pēdējiem grozījumiem sertificēšanas kārtībā, lūdzu, pēc tā noskatīšanās rūpīgi iepazīties ar informāciju mājaslapā, tai skaitā Nolikumu NL 03 "Arhitektu sertificēšanas kārtība".

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu ir 150.00 EUR, kā to nosaka 20.03.2018. MK noteikumu nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi 65.1. punkts. Rēķins tiek ģenerēts BIS, sagatavojot iesniegumu.
SC izskata iesniegtos dokumentus un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju. Kad visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, notiek vērtēšanas pirmā daļa – eksperti izskata iesniegtos dokumentus, tai skaitā projektu un būvprojekta pašnovērtējumu. Atkarībā no ekspertu novērtējuma rezultātiem pretendentu uzaicina uz interviju un eksāmenu vai noraida pieteikumu. 

Arhitekta eksāmens

Eksāmens ir rakstisks un sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un 3 praktiskiem uzdevumiem par šādām tēmām:

Tēmas sadalītas apakštēmās: Apakštēmu saraksts
Tiek gatavotas arī papildinātas anotācijas un literatūras saraksts. Vēsturiskās anotācijas un ieteicamās literatūras saraksts
Divi no teorētiskajiem jautājumiem tiek izlozēti par pirmajām 2 tēmām, katrā pa vienam jautājumam. Viens teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums tiek izlozēts par jebkuru no tēmām. Viens praktiskais jautājums ir par ugunsdrošību, viens – par energoefektivitāti.

Ja eksāmens sekmīgi nokārtots, pretendentam tiek piešķirts arhitekta prakses sertifikāts.

Sertifikāta uzturēšana, prakses uzraudzība

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kas izvirza prasības arhitektu sertificēšanai. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis sertificēšanas kārtību, un tā stājas spēkā līdz ar deleģēšanas līguma noslēgšanu 2022. gada 18. janvārī.

Sertificēšanas centrs veic sertificēto arhitektu prakses uzraudzību.

Video – Kā uzturēt arhitekta prakses sertifikātu

Tā kā video ir sagatavots pirms pēdējiem grozījumiem sertificēšanas kārtībā, lūdzu, pēc tā noskatīšanās rūpīgi iepazīties ar informāciju mājaslapā, tai skaitā Nolikumu NL 03 "Arhitektu sertificēšanas kārtība".

Maksa

LAS Sertificēšanas centra maksas pakalpojumu cenrādis:


(1) Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
(2) Attiecas uz arhitektiem, kuriem sertifikātā ir pievienota "A" informatīvā piezīme (viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu daudzdzīvokļu ēkās esošu dzīvokļu atjaunošana un pārbūve, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana).
(3) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē un var iesniegt attiecīgo būvprojektu izvērtēšanai biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība".
(4) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījies neviena būvprojekta izstrādē.
(5) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti formālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.
(6) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti neformālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.

Tālākizglītība

Sertifikāta uzturēšanai obligāta prasība ir tālākizglītība - profesionālās kompetences pastāvīga paaugstināšana NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība noteiktajā struktūrā un apjomā (sk. 8. nodaļu Profesionālās kompetences paaugstināšana):

  1. 8 punkti sadaļā - formālie kompetences paaugstināšanas pasākumi, obligātās tēmas. Jāiegūst vismaz pa 1 punktam katrā no obligātajām tēmām - normatīvie akti, ugunsdrošība, sabiedrības veselība un drošība;
  2. 12 punkti sadaļā - formālie kompetences paaugstināšanas pasākumi, izvēles tēmas;
  3. 5 punkti sadaļā - neformālie kompetences paaugstināšanas pasākumi.

 

Prakse

Praksē minimāli nepieciešami 9 punkti.

Punktus par praksi ieskaita šādā apjomā:
 

* Punkti tiek ieskaitīti par katru stadiju, taču katrā no tām par vairākām atbildības pakāpēm punktus nesummē , bet pieņem lielāko vienību (piem. ja BP izstrādē arhitekts ir gan BPV, gan DV, gan AR vienlaicīgi, tad piešķir tikai BPV punktus)
** Punktus skaita tikai objektiem, ja tie atrodas zonās, kur AU ir obligāti prasīta, vai arī ja ir noslēgts AU līgums (jāpievieno līgums vai AU žurnāla ievadlapa un lapa ar autoruzraugu sarakstu)
*** Oficiāli izsludinātos metu konkursos
AR – arhitekts
AU – autoruzraudzība
AU – autoruzraugs (palīgs)
AUV – autoruzraudzības vadītājs (galvenais autoruzraugs)
BP – būvprojekts
BPV – būvprojekta vadītājs
DV – daļas vadītājs
MBP – būvprojekts minimālā sastāvā
 

Sertifikāta informatīvā piezīme

Ar 2019. gadu ieviesta sertifikāta informatīvā piezīme A – viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu dzīvokļu daudzdzīvokļu ēkās atjaunošanas un pārbūves, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana. Informatīvā piezīme nerada nedz tiesības, nedz aizliegumu veikt profesionālo praksi nevienā profesionālās darbības virzienā jebkura apjoma un sarežģītības objektu projektēšanā, tā paredzēta tikai pasūtītāju informēšanai un atvieglotu sertifikāta uzturēšanas prasību pamatošanai. Arhitekti, kuriem piešķirta A piezīme, var uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām, maksājot 100 eiro gadā, kā arī pildot mazākas tālākizglītības prasības. Pirmo reizi lūdzot informatīvās piezīmes un atvieglotu sertifikāta uzturēšanas prašibu piešķiršanu, iesniegumu jāiesniedz BIS.

Semināri neklātienē

Latvijas Arhitektu savienības rīkotie profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināri ir pieejami Latvijas Arhitektu savienības uzturētajā mācību
e-sistēmā PKPP.LV.

Informatīva punktu skaitīšanas tabula prakses pārbaudēm

Ir izstrādāta tabula, kuru aizpildot ar prakses un semināru punktiem ir vieglāk saprast, vai un cik punktu pietrūkst un kurās kategorijās. Jāaizpilda tikai spilgti dzeltenie lauciņi, pārējo tabula sarēķinās pati. Ailē E2 pašrocīgi jāieraksta koeficients atbilstoši punktu skaitīšanas mēnesim, kas definēts otrajā lapā (koeficients K).

Informācijas iesniegšana būvniecības informācijas sistēmā

Katru gadu sertificēts arhitekts Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz:

Sūdzības

Par sertificētiem arhitektiem saņemtās sūdzības un citu negatīvo informāciju SC izskata saskaņā ar NL 02 Sūdzību un apelāciju kārtība.

Ārvalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Lūdzam, kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai vai īslaicīgai praksei skatīt informāciju un veidlapas portālā latvija.lv.

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

  1. Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (2021. gada 21. marta MK noteikumu Nr. 47 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums);
  2. Personu apliecinošs dokuments;
  3. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts).

LAS Sertificēšanas centrs

LAS Sertificēšanas centrs ir neatkarīga biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" patstāvīgā struktūrvienība, kas veic sertificētu arhitektu kompetences novērtēšanu un prakses uzraudzību. Sertificēšanas centra eksperti izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus, vērtē eksāmenu darbus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu, vērtē sertificētu arhitektu profesionālās pilnveides eksāmenus un arhitekta prakses periodam noteikto prasību izpildi, kā arī veic ekspertīzi un sniedz atzinumus centram iesniegto sūdzību izvērtēšanai.
 
SC ir neatkarīgs un neietekmējams attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina objektivitāti visās sertificēšanas darbībās.

SC ievēro konfidencionalitāti. Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionāla rakstura informāciju, kuru Centrs ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā; informāciju, kuru Centrs ieguvis no personas (kandidāta), kura šo informāciju noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citāti kā vien sertificēšanas darbību veikšanai.

SC darbinieki un SC padomes dalībnieki nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.
 

LAS SC Kontakti

Vadītāja: Arona Tomariņa, arona.tomarina@latarh.lv
 
Lietvedes: Sandra Bloka un Sandra Blumberga
 
Tālrunis: +371 26007083
 
E-pasts: pasts.las.sc@latarh.lv
 
Mājaslapa: www.latvijasarhitekti.lv
 
Adrese: Arhitektu nams, Torņa iela 11.
 

Sertificēšanas centra padome

Sertificēšanas centra padome ir LAS padomes izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā. SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC padomes locekļi: Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags, Viktors Valgums.

Sertificēšanas centra eksperti 

Sertificēšanas centra eksperti izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus, vērtē eksāmenu darbus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu, veic ekspertīzi un sniedz atzinumus SC iesniegto sūdzību vai citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, vērtē sertificētu arhitektu profesionālās pilnveides eksāmenus, vērtē Nolikumā NL 03 "Arhitektu sertificēšanas kārtība" arhitekta piecu gadu prakses periodam noteikto prasību izpildi. Eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC eksperti: Uldis Balodis, Gunta Grikmane, Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Maija Ezergaile, Ina Kuļikovska, Zane Koroļa, Ināra Miezīte, Ģirts Kilēvics, Aldis Apšenieks, Mikus Lejnieks, Līga Vilne.

Partneri