Apakšsadaļas

Sertifikāta iegūšana

No 12.aprīļa LAS SC atsāk klātienes pieņemšanu otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 iepriekš piesakoties: tālr. 26007083 vai e-pasts: lietvedis@las-sc.lv. 24. maijā pieņemšanas diena atcelta!

 

 

ARHITEKTU SERTIFICĒŠANA LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBĀ

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar LATAK akreditētu kārtību (sertificēšanas shēmu). Sertificēšanas kārtības (sertificēšanas shēmas) īpašnieks ir Latvijas Arhitektu savienība (LAS). Visi sertificēšanas veikšanai izstrādātie dokumenti ir LAS intelektuālais īpašums. Sertificēšanas shēma un dokumenti nedz pilnībā, nedz daļēji nav izmantojami bez saskaņošanas ar LAS.

 

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru Kabineta noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai – Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi  MK noteikumi Nr. 169. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis grozījumus sertificēšanas kārtībā.

2019.g. 17. janvārī ir noslēgts valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums par arhitektu sertificēšanu.

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība.  Lai saņemtu sertifikātu,

- jābūt iegūtai atbilstošai izglītībai
- jābūt iegūtai darba pieredzei vismaz 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā. Darba pieredzei pēc satura, apjoma un struktūras jāatbilst SC prasībām. Prakse jāfiksē noteikta parauga prakses grāmatā, veidlapa V 16.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI


Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, jāiesniedz šādus dokumentus:
1.  iesniegums (aizpilda BIS);  
2.  darbu saraksts (veidlapa V 03 vai BIS);
3.  CV;
4.  Pretendenta praktisko profesionālo darbību ilustrējošs materiāls (portfolio A4 formāta sējums līdz 20 lapām digitāli);
5.  Sertificēta arhitekta vadībā izstrādāta viena būvprojekta Vispārīgās un Arhitektūras daļas sējums(i), par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī digitālu kopiju; minētā projekta šādas sadaļas digitālā veidā: (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, rasējumus - .dwg un .pdf formātā):
  - Arhitektūras daļa apjomā un detalizācijā, kāds noteikts LAS Labas prakses profesionālajā standartā LAS.ST.01.13 Projekta stadijas darba projekta stadijai;
  - Galvenās inženierrisinājumu sadaļas vismaz šādā apjomā:
  - Būvkonstrukcijas BK;
  - Apkure, ventilācija, kondicionēšana AVK;
  - Elektroapgāde EL;
  - Ūdensapgāde un kanalizācija UK;
  - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas UAS;
  - Ugunsdrošības pasākumu pārskats UPP;
  - Darbu organizēšanas projekts DOP;
  - Energoefektivitātes aprēķins.
  - projekta visu norādīto sadaļu savietotos plānus .dwg formātā, vēlams arī 3d modeli.
6.  iesniegtā  projekta projektēšanas procesa un rezultātu pašnovērtējums (veidlapa V 17);
7.  par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecināta pirmssertifikācijas prakses dienasgrāmata (veidlapa V 16);
8.  Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata otrā daļa – profesionālās pilnveides pārskats (veidlapa V 18 vai BIS);
9.  Apliecinājums par iepazīšanos ar arhitekta profesionālo darbību reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un apņemšanos to ievērot (veidlapa V 15);

10. Energoefektivitātes praktiskā uzdevuma risinājums (Veidlapa V 29)
11. Pretendenta personu apliecinošu dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
12. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Esat aicināti noskatīties video "Kā iegūt athitekta prakses sertifikātu" šeit: https://pkpp.lv/course/ka-iegut-arhitekta-prakses-sertifikatu/ 

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu ir 150.00 EUR, kā to nosaka 20.03.2018. MK noteikumu nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 65.1. punkts. Rēķins tiek ģenerēts BIS, sagatavojot iesniegumu.

SC izskata iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt papildus informāciju. Kad visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, notiek vērtēšanas pirmā daļa - eksperti izskata iesniegtos dokumentus, tai skaitā projektu, un būvprojekta pašnovērtējumu. Atkarībā no ekspertu novērtējuma rezultātiem, pretendentu uzaicina uz interviju un eksāmenu vai noraida pieteikumu.

 

ARHITEKTA EKSĀMENS


Eksāmens ir rakstisks un sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un 3 praktiskiem uzdevumiem par sekojošām tēmām:
 - Arhitekta prakses vispārīgie jautājumi,
 - Projekta vadība,
 - Pirmsprojekta izpēte,
 - Būvprojektēšana un būvprojekta dokumentācija,
 - Autoruzraudzība.

Tēmas sadalītas apakštēmās, sarakstu skatīt šeit. Tiek gatavotas arī papildinātas anotācijas un literatūras saraksts, vēsturiskās anotācijas un ieteicamās literatūras sarakstu skatīt šeit.
Divi no teorētiskajiem jautājumiem tiek izlozēti par pirmajām 2 tēmām, katrā pa vienam jautājumam. Viens teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums tiek izlozēts par jebkuru no tēmām. Viens praktiskais jautājums ir par ugunsdrošības tēmu, viens - par energoefektivitātes tēmu.
Eksāmena rakstiskās daļas ilgums ir vismaz 7 stundas.

Ja eksāmens sekmīgi nokārtots, pretendentam tiek piešķirts arhitekta prakses sertifikāts.

Sertifikāta uzturēšana, prakses uzraudzība

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 06. aprīļa – Ministru Kabineta noteikumi, kas izvirza prasības arhitektu sertificēšanai – Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis sertificēšanas kārtību, un tā stājas spēkā līdz ar deleģēšanas līguma noslēgšanu 2019. g. 17.janvārī.

Sertificēšanas centrs veic sertificēto arhitektu prakses uzraudzību.

MAKSA

LAS Sertificēšanas centra maksas pakalpojumu cenrādis:

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro)
1.  
1.1. Uzraudzība (1) Viena persona 214
1.2. Arhitektu uzraudzība, kuriem piemērotas atvieglotas sertifikāta uzturēšanas prasības(1), (2) Viena persona 100
2.  
2.1. Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana (sertificētiem arhitektiem, kuriem kompetences novērtēšana tiek veikta disciplinārlietas ietvaros) (1): Viena persona, viens eksāmens  
1. daļa (3)   960
2. daļa (4)   1600
2.2. Profesionālās pilnveides pārbaude (1): Viena persona, viens eksāmens  
1. daļa (5)   240
2. daļa (6)   120
2.3. Atkārtota patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārbaude (1) Viena persona, viena pārbaude 40
2.4. Ārpuskārtas novērtēšana, lai noteiktu atbilstību informatīvajai piezīmei (1) Viena persona, viena pārbaude 40

 

Piezīmes:
(1) Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
(2) Attiecas uz arhitektiem, kuriem sertifikātā ir pievienota "A" informatīvā piezīme (viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu dzīvokļu daudzdzīvokļu ēkās atjaunošanas un pārbūves, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana).
(3) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta izstrādē un var iesniegt attiecīgo būvprojektu izvērtēšanai biedrībai "Latvijas Arhitektu savienība".
(4) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja arhitekts pēdējo piecu gadu laikā nav piedalījies neviena būvprojekta izstrādē.
(5) Pārbaudes 1. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti formālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.
(6) Pārbaudes 2. daļu piemēro, ja biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" noteiktajā apjomā nav apgūti neformālās sadaļas tālākizglītības pasākumi.

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Sertifikāta uzturēšanai obligāta prasība ir tālākizglītība - profesionālās kompetences pastāvīga paaugstināšana NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība noteiktajā struktūrā un apjomā (sk. 8. nodaļu "Profesionālās kompetences paaugstināšana").

 

PRAKSE

Punktus par praksi ieskaita sekojošā apjomā:

Praksē minimāli nepieciešami 9 punkti, maksimāli ieskaitīti tiek 24 punkti.

p.k.

prakse

Mets***

MBP*

BP*

AU*

 

 

AR

BPV

DV vai AR

BPV

DV

AR

AUV

AU

1

1-2 ģimeņu dzīvojamās mājas,

0.5

0.5

0.3

2

1.5

1

0.5**

0.3**

2. grupas ražošanas un lauksaimniecības ēkas bez tehnoloģijas

2

daudzdzīvokļu mājas, rindu mājas,

1

1

0.6

4

3

2

1

0.6

2. grupas sabiedriskas ēkas,

2. grupas ražošanas un lauksaimniecības ēkas ar tehnoloģiju,

kompleksi labiekārtojuma risinājumi.

3

3a) 3. grupas būves, ar platību zem 3 000m2 un kas nav minētas citur šajā tabulā

1.5

1.5

1

6

4.5

3

1.5

1

3b) 3. grupas būves, ar platību no 3 000m2 līdz 10 000m2   un kas nav minētas citur šajā tabulā

3

3

2

12

9

6

3

2

3c) 3. grupas būves, ar platību virs 10 000m2 un kas nav minētas citur šajā tabulā

4.5

4.5

3

18

13.5

9

4.5

2

4

Teritorijas attīstības plānošanas projekti (arhitekts)

1

2 punkti par katru plānojumu, kas ir saskaņots

1 punkts par plānojumu, kas saskaņots vismaz 1. redakcijā

5

Apbūves priekšlikumi (ārpus oficiāli izsludināta metu konkursa)

1 punkts par dalību (jābūt autoru sarakstā), ne vairāk kā 6 punkti 5 gadu periodā.

Iepirkumu piedāvājumi bez meta netiek ieskaitīti.

Netiek ieskaitīti tie konkursi, kurus LAS atzīst par nekvalitatīviem.

6

mazie objekti:

0.5 punkti par katru projektu.

Sarežģītos gadījumos individuāli izvērtējot, punktu skaitu var palielināt.

vienkāršotās atjaunošanas,

1.grupas ēkas un inženierbūves saskaņā ar visp. būvnoteikumiem, kas nav citviet šajā tabulā minēti.

7

pašvaldības, valsts institūciju arhitekta darbs (projektu izskatīšana, saskaņošana)

4 punkti par gadu pilnas slodzes darba (ja amata nosaukumā ir "arhitekts", kā arī būvvaldes vadītājam, būvinspektoram). Par nepilnu slodzi punkti tiek ieskaitīti proporcionāli darba slodzei

8

ekspertīzes

1 punkts par 2. vai 3. grupas Arhitektūras daļas ekspertīzi, par izmaiņu projektu un projekta daļu ekspertīzi punkti netiek skaitīti.,

1 punkts par 2. vai 3. grupas būves būvprojekta ekspertīzes vadību

Par ekspertīzi ieskaita ne vairāk kā 6 punktus 5 gadu periodā.

Punktus skaita arī sert.arhitektiem, kuri veic ekspertīzi LAS SC vajadzībām

9

Pedagoģiskā darbība

1 punkts par katru mācību gadu, pasniedzot profesionālos priekšmetus vai ieņemot amatus arhitektūras studiju programmās

10

jebkura cita arhitekta profesionālā darbība profesijas standarta ietvaros, kas nav minēta citviet šajā tabulā Par prakses punktu piešķiršanu pārbaudošais eksperts lemj individuāli, pamatojoties uz sertificētā arhitekta iesniegto pienākumu aprakstu konkrētajā projektā un atsauksmi.

Par pasūtītāja pārstāvību ieskaita ne vairāk kā būvprojekta vadītājam atbilstošo punktu skaitu par katru projekta stadiju, šajā gadījumā iesniedzama būvprojekta vadītāja atsauksme.

Šajā sadaļā iegūstami ne vairāk kā 9 punkti 5 gadu periodā.

* Punkti tiek ieskaitīti par katru stadiju, taču katrā no tām par vairākām atbildības pakāpēm punktus nesummē , bet pieņem lielāko vienību (piem. ja BP izstrādē arhitekts ir gan BPV, gan DV, gan AR vienlaicīgi, tad piešķir tikai BPV punktus)

** punktus skaita tikai objektiem, ja tie atrodas zonās, kur AU ir obligāti prasīta, vai arī ja ir noslēgts AU līgums (jāpievieno līgums vai AU žurnāla ievadlapa un lapa ar autoruzraugu sarakstu).

*** oficiāli izsludinātos metu konkursos

 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI VAI APZĪMĒJUMI:

MBP Būvprojekts minimālā sastāvā

BP Būvprojekts

AU Autoruzraudzība

BPV Būvprojekta vadītājs

DV Daļas vadītājs

AR Arhitekts

AUV Autoruzraudzības vadītājs (galvenais autoruzraugs)

AU Autoruzraugs (palīgs)

 

SERTIFIKĀTA INFORMATĪVĀ PIEZĪME

Ar 2019. gadu ieviests jaunums - sertifikāta informatīvā piezīme "A - viena un divu dzīvokļu dzīvojamo ēku, atsevišķu dzīvokļu daudzdzīvokļu ēkās atjaunošanas un pārbūves, 1. un 2. grupas ražošanas un lauksaimniecības būvju projektēšana". Informatīvā piezīme nerada nedz tiesības, nedz aizliegumu veikt profesionālo praksi jebkurā no profesionālās darbības virzieniem jebkura apjoma un sarežģītības objektu projektēšanā, tā paredzēta tikai pasūtītāju papildus informēšanai un atvieglotu sertifikāta uzturēšanas prasību pamatošanai. Arhitekti, kuriem piešķirta A piezīme, var uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām, maksājot 100 eur gadā, kā arī pildot mazākas tālākizglītības prasības. Iesnieguma paraugs A informatīvās piezīmes piešķiršanai šeit. Lūdzu arhitektus, kuri vēlas uzturēt sertifikātu ar atvieglotām prasībām no 2021.g., iesniegt iesniegumu līdz 20. februārim.

SEMINĀRI NEKLĀTIENĒ!

Latvijas Arhitektu Savienības rīkotie profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināri ir pieejami apgūšanai neklātienei video formātā tīmekļa vietnē https://pkpp.lv

INFORMATĪVA PUNKTU SKAITĪŠANAS TABULA PRAKSES PĀRBAUDĒM SERTIFICĒTAJIEM ARHITEKTIEM!

Šeit atrodama tabula, kuru aizpildot ar prakses un semināru punktiem, ir atvieglota iespēja arhitektiem saprast vai un cik punkti pietrūkst un kurās kategorijās. Jāaizpilda tikai spilgti dzeltnie lauciņi, pārējo tabula sarēķinās pati. Ailītē E2 ir pašrocīgi jāieraksta koeficients atbilstoši punktu skaitīšanas mēnesim, kas nodefinēts otrajā lapā (koeficients K).

 

INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANA BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

Katru gadu sertificēts arhitekts Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz šādu informāciju:
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem,      norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā  arī pievienot šo dokumentu elektroniski;
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.


Prakses un tālākizglītības informāciju iespējams iesniegt arī SC, aizpildot veidlapu V18. SC nodrošina iesniegto datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā, šis ir maksas pakalpojums.

 

SŪDZĪBAS


Par sertificētiem arhitektiem saņemtās sūdzības un citu negatīvo informāciju SC izskata saskaņā ar NL 02 Sūdzību un apelāciju kārtība.

 

Ārvalstu arhitektu prof. kvalifikācijas atzīšana

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

1. deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (2021. gada 21. marta MK noteikumu Nr. 47 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums),

2. personu apliecinošs dokuments,

3. kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts).

LAS Sertificēšanas centrs

SC ir neatkarīgs un neietekmējams attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina objektivitāti visās sertificēšanas darbībās.
SC ievēro konfidencionalitāti.  Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionāla rakstura informāciju, kuru Centrs ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā; informāciju, kuru Centrs ieguvis no personas (kandidāta), kura šo informāciju noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citāti kā vien sertificēšanas darbību veikšanai.
SC darbinieki un SC padomes dalībnieki nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.

 

Adrese: Torņa iela 15, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 26007083 vai 67221923

e-pasts: pasts.las.sc@latarh.lv

Darba laiks: Klātienes pieņemšana no 12. aprīļa otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 iepriekš piesakoties: tālr. 26007083 vai e-pasts: lietvedis@las-sc.lv

Vadītāja: Elīna Rožulapa elina.rozulapa@latarh.lv

Vadītājas vietniece: Arona Tomariņa arona.tomarina@latarh.lv

Lietvede: Sandra Bloka un Sandra Blumberga, tālrunis 26007083 vai 67221923

Sertificēšanas centra padome ir LAS padomes izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā. SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC padomes locekļi:  Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags, Viktors Valgums.

Sertificēšanas centra eksperti izskata arhitektu iesniegtos prakses dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikāta pārreģistrāciju, veic ekspertīzi SC iesniegto sūdzību vai citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu. Eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC eksperti: Uldis Balodis, Gunta Grikmane, Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Maija Ezergaile, Ina Kuļikovska, Zane Koroļa, Ināra Miezīte, Ģirts Kilēvics, Aldis Apšenieks.Partneri