Atklāts arhitektūras metu konkurss „Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā”

SIA „EBU 19” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103732693) izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu „Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā” (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 030 0123) ar mērķi radīt mūsdienīgu, funkcionālu ēku, kas organiski iekļaujas esošajā kultūrvēsturiskajā pilsētvidē.

Plānotais apjoms atrodas jauktas apbūves un centru apbūves teritorijā; perimetrālās apbūves teritorijā; valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzības zonā. Objekta plānotā izmantošana atbilst kodam 12110102 ,,Dienesta viesnīcas; Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas”.

Rīgas pilsētas būvvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Latvijas Arhitektu savienības saskaņotā  konkursa žūrijas komisijā ir nozīmēti attiecīgo iestāžu speciālisti, arhitekti Dace Celmiņa, Marina Levina un Juris Poga, kā arī sertificēti arhitekti Uldis Balodis un Juris Mitenbergs.

Kopējais prēmiju fonds 12 000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš 2017. gada 8. decembris.

Konkursa nolikums un uzdevums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana: Velta Holcmane, tālr. +371 29423600, velta.holcmane@inbox.lv

Open architectural sketch design competition “Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga” 

„EBU 19” LLC (registration No. 40103732693) announces an open architectural competition “Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga” (cadastral designation of the land parcel 0100 030 0123) with the aim to build a contemporary, functional building that would harmoniously blend into the pre-existing cultural and historic urban landscape.

The location of the intended construction is in a mixed type building and centre building territory, perimetral building territory, territory of urban construction monument of state significance Riga Historic Centre and protection zone of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage site Riga Historic Centre. The intended type of use of the competition subject corresponds to the code 12110102 “Hostels; Hostels for learners and workers”.

Competition brief has been approved by the Riga City Construction Board, State Inspection for Heritage Protection and Latvian Association of Architects and the following experts from the respective authorities have been appointed to the jury panel - Dace Celmina, Marina Levina and Juris Poga, as well as licenced architects Uldis Balodis and Juris Mitenbergs.

The total amount of prize money is EUR 12’000.00.

Submission deadline – 8 December 2017. 

Competition brief and task

To obtain further information and technical materials, please contact: Velta Holcmane, phone: +371 29423600, velta.holcmane@inbox.lv.

 Partneri