Eiropas Arhitektu padomes komentārs par profesiju regulējuma apspriešanu

Eiropas Komisijas savstarpējās izvērtēšanas ietvaros pēdējo divu gadu laikā ir tikuši vērtēti noteikumi, kas reglamentē profesiju pieejamību ES valstīs. Izvērtēšanas rezultāts ir valsts rīcības plānu (NAP) publikācija. Šajos plānos dalībvalstis apraksta, kā tiks uzlaboti reglamentējošie noteikumi. Maijā Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts uzsāka sabiedrisku apspriešanu, aicinot ieinteresētās puses dalīties viedokļos par rīcības plāniem un regulējumu samērīgumu. Kaut arī Eiropas Arhitektu padome (ACE) uzskatīja, ka nav pieņemami izvērtēt tās dalībnieku rīcības plānus, padome iesniedza komentārus, lai paustu viedokli par profesiju regulējumu.

Eiropas Arhitektu padome ir rūpīgi sekojusi līdzi savstarpējai izvērtēšanai, kura uzsākta ar paziņojumu 2013. gada oktobrī, jo izvērtēšana skar tieši arhitekta profesiju. Padome pauda bažas jau iepriekš, kad 2015. gada oktobrī tika publicēts pētījums ar apskatu par reglamentējošiem noteikumiem uzņēmējdarbības pakalpojumu sektorā, kurā arhitekti tika minēti kā piemērs. Pētījums bija balstīts uz novecojušu informāciju, un tajā bija iekļauts ne tikai profesiju pieejamības noteikumu izvērtējums.

Savā komentārā par apspriešanu Eiropas Arhitektu padome atgādina: kaut arī arhitektūras nozarē regulējuma līmeņi ir līdzīgi, tiem ir atšķirīgas formas (ex ante un ex post) atkarībā no dalībvalstu vēsturiskās pieejas regulējumam. Arhitektu reģistrācija nodrošina sabiedrības veselības aizsardzību, drošību, labklājību, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus, saskaņotus standartus un pakalpojumu kvalitāti. Iestādes, kuras veic reģistrāciju, uztur reģistru ar kvalificētām personām, uzrauga viņu darbību, balstoties uz rīcības kodeksiem un sankcijām, paredz strīdu izšķiršanas kārtību un kontrolē prasības par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un profesionālo pilnveidi.

No otras puses, Eiropas Arhitektu padome uzsver, ka atsevišķām darba jomām jābūt arhitektu pārziņā, lai aizstāvētu sabiedrības intereses. Padome nepiekrīt, ka nosaukuma regulējums ierobežo patērētāju izvēli. Komisijas veiktie pētījumi rāda, ka nav statistiski nozīmīgas saistības starp darbības rezervēm un dominējošu tirgus stāvokli.

Visbeidzot, Eiropas Arhitektu padome norāda, ka arhitektūras pakalpojumu izaugsmi un mobilitāti ietekmē ekonomika: arhitekti dodas turp, kur ir darbs. Viņi pieņem lēmumus, balstoties uz ekonomiskiem apsvērumiem, ņemot vērā kultūras, valodu un vēsturiskos faktorus neatkarīgi no regulējuma sistēmas. Padomes veiktais nozares pētījums rāda, ka visbiežāk minētie šķēršļi pārrobežu darbībai ir nepietiekamas valodas prasmes, nepietiekamas zināšanas par vietējiem plānošanas un būvniecības noteikumiem un vietējo tirgu, tehniskas problēmas un atrašanās vieta.

 

>>>Informācijas avotsPartneri