Apakšsadaļas

Nolikums

Latvijas Arhitektu savienības
Latvijas Arhitektūras gada balva 2022
nolikums 

Latvijas Arhitektūras gada balva (LAGB) ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras sasniegumus un stimulēt augstvērtīgas Latvijas arhitektūras attīstību. LAGB rīko Latvijas Arhitektu savienība (LAS).

Nolikumā lietotie termini:

Atlases žūrija – pirmās kārtas žūrija, kas izvērtē visus konkursam iesniegtos darbus.
Fināla žūrija – otrās kārtas starptautiska žūrija, kas vērtē atlases žūrijas izvēlētos nominantus.
Nominanti – otrajā konkursa kārtā iekļuvušie darbi.
Finālisti – darbi, kurus no nominantiem atlasa fināla žūrija un kuri tiek vērtēti Latvijas Arhitektūras gada balvas un Latvijas Arhitektūras gada Lielās balvas apbalvojumam.
Nominanta diploms – atlases žūrijas apbalvojums nominantiem.

LAGB dalībnieki un darbu piederība

LAGB darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c. Ikviens LAGB dalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAGB var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Darba pieteicējs apņemas nodrošināt žūrijas piekļuvi objektiem dabā vai ar objektu ilustrējošu vizuālo materiālu iepazīstināt žūriju ar procesu un to īslaicīgo būvju prezentācijām, kuras dabā vairs nav pieejamas.

LAGB nedrīkst pieteikt darbus, kuru pasūtītāji ir iekļauti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju sarakstā [1].

Darbi

LAGB tiek pieteikti un vērtēti divu veidu darbi – Objekti un Procesi.

Objekti ir būve vai cits būvniecības rezultātā tapis darbs. Nevar tikt pieteikti nerealizēti projekti vai nepabeigti objekti. Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā (izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa) un pieteikuma veidlapā jānorāda precīzs nodošanas datums. Vērtējot darbus, objekta nodošana ekspluatācijā ir kritērijs, ka atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas ir apstiprinājušas objekta tapšanas procesa likumību. Darbs var būt nodots ekspluatācijā jebkurā gadā pirms darba pieteikšanas LAGB konkursam (ja darbs nodots ekspluatācijā agrāk par 2019. gadu, tad pieteikumā jāpamato objekta aktualitāte).

Procesu var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par notikumu arhitektūrā, piemēram, grāmatas, periodiskus vai citus izdevumus, interneta resursus, TV vai radio raidījumus, pētījumus, izstādes, izglītojošus vai sabiedriskus pasākumus, mākslas darbus u.tml. Pieteikšanās brīdī darbam ir jābūt realizētam.

LAGB darbu kategorijas:

1. Sabiedriskās ēkas (kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sakrālās ēkas, sporta būves)
2. Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)
3. Inženierbūves
4. Individuālās dzīvojamās ēkas
5. Daudzdzīvokļu ēkas
6. Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija
7. Interjers (publiskais un privātais)
8. Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums un vides objekti
9. Procesi

Atlases žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību kategorijām, ja darbu raksturs to pamato.

Darbu vērtēšanas kritēriji

LAGB pieteikto darbu vērtēšanā izmantojama Davosas kvalitātes sistēma, kas izstrādāta būvkultūras koncepcijas ieviešanai saskaņā ar Davosas deklarāciju [2] un piedāvā astoņus kvalitātes kritērijus augstas kvalitātes būvkultūras vērtēšanai:

1. Pārvaldība (atbildīga vietas pārvalde, procesu organizācija, augsti kvalificētu dalībnieku iesaiste, sabiedrības iesaiste, caurspīdīga lēmumu pieņemšana)
2. Funkcionalitāte (veselība, drošība, komforts, pieejamība, ilglaicība, spēja adaptēties funkciju, īpašnieku, finansējuma un citu pārmaiņu rezultātā)
3. Vide (vides aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, ainavas kvalitāte, klimats, atbildīga zemes platības izmantošana, eksistējošo struktūru izmantošana, ilgtspējīgi būvniecības materiāli, tehnika, metodes, energoefektivitāte, mobilitāte)
4. Ekonomika (pievienota ekonomiskā vērtība, kultūras vērtības augstākas par īstermiņa ekonomiskajām vērtībām, ilgtermiņa ieguldījums)
5. Daudzveidība (plānošanas kultūra, daudzfunkcionālas apkaimes, iekļaujoša sabiedrība, komunikācija un dalīta atbildība)
6. Konteksts (saskanīgas vides veidošana, iekļaujot kultūras mantojumu un mūsdienu arhitektūru un dzīves vidi)
7. Vietas izjūta (būvkultūra stiprina identitāti, veido emocionālu attieksmi pret vietu, uzlabo telpisko kontekstu un apmierina sociālās, psiholoģiskās un kultūras vajadzības)
8. Skaistums (sensorā uztvere, augstas kvalitātes būvkultūras vieta ir skaista, tā uzsver nepieciešamību pēc estētikas un veido pozitīvas vietas un cilvēka attiecības)

LAGB pieteikto darbu vērtēšanā tiek ņemti vērā arī LR Kultūras ministrijas izstrādātajā Arhitektūras stratēģijā 2022–2027 ietvertie kritēriji [3]:

Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā, izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa.

Darbu pieteikšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir no 2022. gada 5. maija līdz 2022. gada 20. jūnijam (agrā pieteikšanās ar pazeminātu dalības maksu – līdz 30. maijam). Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma anketu LAS mājaslapā www.latarh.lv, sadaļā Latvijas Arhitektūras gada balva. Pieteikšanas pēdējā dienā, 2022. gada 20. jūnija plkst. 23:59 darbu pieteikuma forma internetā tiek slēgta.

Pieteikuma veidlapā ir norādīts, kāda teksta un vizuālā informācija par darbu ir jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā LAGB organizatori patur tiesības pieteikto darbu nevērtēt.

Ar dalībniekiem, kuru darbi tiks nominēti tālākai vērtēšanai LAGB un finālā, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.

Dalības maksa par darbu pieteikšanu

Pilna maksa – EUR 150.00 (bez PVN)
LAS biedriem – EUR 120.00 (bez PVN)

Piesakot darbus līdz 30. maijam (plkst. 23.59), tiek piemērota agrās pieteikšanās dalības maksa – EUR 80.00 (bez PVN) LAS biedriem bez biedra naudas parāda un EUR 100.00 (bez PVN) pārējiem pieteicējiem.

Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Žūrija

LAGB pieteiktos darbus vērtē vispirms atlases, pēc tam fināla žūrija.

Atlases žūrija lēmumus pieņem, vērtējot iesniegto darbu atbilstību nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

Atlases žūrijas sastāvs 2022. gadā:

1.    Austris Mailītis, arhitekts, arhitektu biroja “Mailitis Architects” vadītājs
2.    Andra Šmite, arhitekte
3.    Gatis Didrihsons, arhitekts, biroja “Didrihsons arhitekti” vadītājs, KM Nacionālās Arhitektūras padomes vadītājs
4.    Uldis Lukševics, arhitekts, arhitektu biroja “NRJA” vadītājs
5.    Ieva Zībārte, arhitekte, autore, kuratore, Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta vadītāja Latvijas Arhitektu savienībā
6.    Jānis Kreicburgs, būvinženieris, būvuzņēmuma “Skonto Construction” projektu vadītājs
7.    Lolita Tomsone, muzeja “Žaņa Lipkes memoriāls” direktore, sabiedriskā aktīviste

Fināla žūrijas sastāvā ir 3 līdz 4 ārvalstu pārstāvji un atlases žūrijas priekšsēdētājs un/vai viņa vietnieks vai cita no atlases žūrijas sastāva deleģēta persona. Fināla žūrijas priekšsēdētāju tās locekļi izvirza no sava vidus. Žūrija lēmumus pieņem, vērtējot iesniegto darbu atbilstību nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

Žūriju locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, arī autoru darba biedri vienā arhitektu birojā vai ģimenes locekļi).

Žūrijām ir tiesības atkāpties no nolikuma tikai ar LAS valdes piekrišanu. Visas atkāpes no nolikuma tiek publiski izziņotas. Atlases žūrija sniedz rakstisku vērtējumu par visiem nākamajā kārtā izvirzītajiem darbiem – nominantiem. Fināla žūrija sniedz rakstisku vērtējumu par apbalvošanai izvirzītajiem darbiem. Šie vērtējumi ir publiski pieejami LAS mājaslapā.

Darbu vērtēšanas kārtība

LAGB pieteiktie darbi tiek vērtēti divos posmos:

Atlases žūrija sagatavo īsu rakstisku novērtējumu par nominētajiem darbiem.

Fināla žūrijai ir tiesības iepazīties ar visiem LAGB konkursam iesniegtajiem darbiem.

Apbalvojumi

LAGB ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:

1. Atlases žūrijas balva un nominanta diploms – visiem atlases žūrijas izvirzītajiem nominantiem.
2. Fināla žūrijas balva jeb Latvijas Arhitektūras gada balva 2022 – labākajiem fināla darbiem saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.
3. Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2022 jeb Grand Prix – vienam fināla darbam, saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.

Visas balvas – atlases žūrijas balvas, fināla žūrijas balvas un Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2022 jeb Grand Prix – tiek publiski izziņotas un pasniegtas LAGB apbalvošanas ceremonijā, kas plānota 2022. gada 7. oktobrī.

Apbalvojumi tiek pasniegti tiem darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikumā.

Netiek vērtēti darbi, kas neatbilst Arhitektu ētikas kodeksam vai Latvijas Arhitektu savienības labajai konkursu praksei.

Neparedzami apstākļi

Konkursa organizētājs – Latvijas Arhitektu savienība – patur tiesības mainīt konkursa norises nosacījumus saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī vai citiem ierobežojumiem un neparedzamiem apstākļiem.

 

Nolikums apstiprināts
Latvijas Arhitektu savienības valdē

 

 

[1] https://sankcijas.fid.gov.lv/

[2] https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/

[3] LR KM Arhitektūras stratēģija 2022–2027 – izstrādē

Partneri