Apakšsadaļas

Nolikums

Latvijas Arhitektu savienības
Latvijas Arhitektūras gada balva 2023
nolikums 
 
Latvijas Arhitektūras gada balva (LAGB) ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras sasniegumus un stimulēt augstvērtīgas Latvijas arhitektūras attīstību. LAGB rīko Latvijas Arhitektu savienība (LAS). 
 
Nolikumā lietotie termini:
 
Atlases žūrija – pirmās kārtas žūrija, kas izvērtē visus konkursam iesniegtos darbus.
Fināla žūrija – otrās kārtas starptautiska žūrija, kas vērtē atlases žūrijas izvēlētos nominantus.
Nominanti – otrajā konkursa kārtā iekļuvušie darbi.
Finālisti – darbi, kurus no nominantiem atlasa fināla žūrija un kuri tiek vērtēti Latvijas Arhitektūras gada balvas un Latvijas Arhitektūras gada Lielās balvas apbalvojumam.
Nominanta diploms – Atlases žūrijas apbalvojums nominantiem.
 
LAGB dalībnieki un darbu piederība
 
LAGB darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona, piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c. Ikviens LAGB dalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAGB var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Darba pieteicējs apņemas nodrošināt žūrijas piekļuvi objektiem dabā vai ar objektu ilustrējošu vizuālo materiālu iepazīstināt žūriju ar procesu un to īslaicīgo būvju prezentācijām, kuras dabā vairs nav pieejamas.
LAGB nedrīkst pieteikt darbus, kuru pasūtītāji ir iekļauti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju sarakstā [1].

Darbi
 
LAGB tiek pieteikti un vērtēti divu veidu darbi – Objekti un Procesi.
 
Objekti ir būve vai cits būvniecības rezultātā tapis darbs. Nevar tikt pieteikti nerealizēti projekti vai nepabeigti objekti. Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā (izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa) un pieteikuma veidlapā jānorāda precīzs nodošanas datums. Vērtējot darbus, objekta nodošana ekspluatācijā ir kritērijs, ka atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas ir apstiprinājušas objekta tapšanas procesa likumību. Darbs var būt nodots ekspluatācijā jebkurā gadā pirms darba pieteikšanas LAGB konkursam (ja darbs nodots ekspluatācijā agrāk par 2019. gadu, tad pieteikumā jāpamato objekta aktualitāte).
 
Procesu var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par notikumu arhitektūrā, piemēram, grāmatas, periodiskus vai citus izdevumus, interneta resursus, TV vai radio raidījumus, pētījumus, izstādes, izglītojošus vai sabiedriskus pasākumus, mākslas darbus u.tml. Pieteikšanās brīdī darbam ir jābūt realizētam.

LAGB darbu kategorijas:
 
1. Sabiedriskās ēkas (kultūras, izglītības, veselības un ārstniecības iestādes, sakrālās ēkas, sporta būves)
2. Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)
3. Inženierbūves
4. Individuālās dzīvojamās ēkas
5. Daudzdzīvokļu ēkas
6. Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija
7. Interjers (publiskais un privātais)
8. Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums un vides objekti
9. Procesi
Atlases žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību kategorijām, ja darbu raksturs to pamato.
 
Darbu vērtēšanas kritēriji
 
LAGB pieteikto darbu vērtēšanā izmantojama Davosas kvalitātes sistēma, kas izstrādāta būvkultūras koncepcijas ieviešanai saskaņā ar Davosas deklarāciju [2] un piedāvā astoņus kvalitātes kritērijus augstas kvalitātes būvkultūras vērtēšanai:
 
1. Pārvaldība (atbildīga vietas pārvalde, procesu organizācija, augsti kvalificētu dalībnieku iesaiste, sabiedrības iesaiste, caurspīdīga lēmumu pieņemšana)
2. Funkcionalitāte (veselība, drošība, komforts, pieejamība, ilglaicība, spēja adaptēties funkciju, īpašnieku, finansējuma un citu pārmaiņu rezultātā)
3. Vide (vides aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, ainavas kvalitāte, klimats, atbildīga zemes platības izmantošana, eksistējošo struktūru izmantošana, ilgtspējīgi būvniecības materiāli, tehnika, metodes, energoefektivitāte, mobilitāte)
4. Ekonomika (pievienota ekonomiskā vērtība, kultūras vērtības augstākas par īstermiņa ekonomiskajām vērtībām, ilgtermiņa ieguldījums)
5. Daudzveidība (plānošanas kultūra, daudzfunkcionālas apkaimes, iekļaujoša sabiedrība, komunikācija un dalīta atbildība)
6. Konteksts (saskanīgas vides veidošana, iekļaujot kultūras mantojumu un mūsdienu arhitektūru un dzīves vidi)
7. Vietas izjūta (būvkultūra stiprina identitāti, veido emocionālu attieksmi pret vietu, uzlabo telpisko kontekstu un apmierina sociālās, psiholoģiskās un kultūras vajadzības)
8. Skaistums (sensorā uztvere, augstas kvalitātes būvkultūras vieta ir skaista, tā uzsver nepieciešamību pēc estētikas un veido pozitīvas vietas un cilvēka attiecības)
 
LAGB pieteikto darbu vērtēšanā tiek ņemti vērā arī LR Kultūras ministrijas izstrādātajā Arhitektūras stratēģijā 2023–2027 ietvertie kritēriji [3]:
 
  • projekts radies koprades rezultātā, un ir ņemtas vērā valsts, pašvaldības, pasūtītāja, arhitekta, ainavu arhitekta un sabiedrības intereses; visas iesaistītās puses ir aktīvi līdzdarbojušās projektā
  • projekts ir saprātīga investīcija nākotnē, arhitektūra un dzīves vide ir adaptīva un piemērota jaunām funkcijām
  • projekts paredz atbildīgu attieksmi pret dabas, finanšu un cilvēka resursiem
  • projekts respektē apkārtējo būvēto vidi, vietējo ainavu un tradīcijas; tiek ņemtas vērā un attīstītas estētiskās, mākslas un kultūrvēsturiskās vērtības
  • projektā veidotā vide ir pieejama un sasniedzama ikvienam
  • projektā ir izmantotas jaunas prasmes, atklājumi, zināšanas un tehnoloģijas
  • projekts paredz samazināt kaitīgo izmešu daudzumu
  • projekts paredz ilgtspējīgu būvniecības materiālu un tehnoloģiju izmantošanu
  • projekts uzlabo visas apkārtnes vides kvalitāti un palielina cilvēku labbūtību
Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā, izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa.
 
Darbu pieteikšana
 
Darbu pieteikšanas termiņš ir no 2023. gada 1. maija līdz 2023. gada 22. jūnijam (agrā pieteikšanās ar pazeminātu dalības maksu – līdz 29. maijam). Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma anketu LAS mājaslapā www.latarh.lv, sadaļā Latvijas Arhitektūras gada balva. Pieteikšanas pēdējā dienā, 2023. gada 22. jūnija plkst. 23:59 darbu pieteikuma forma internetā tiek slēgta.
 
Pieteikuma veidlapā ir norādīts, kāda teksta un vizuālā informācija par darbu ir jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā LAGB organizatori patur tiesības pieteikto darbu nevērtēt.
 
Ar dalībniekiem, kuru darbi tiks nominēti tālākai vērtēšanai LAGB un finālā, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.

Dalības maksa par darbu pieteikšanu
 
Pilna maksa – EUR 150.00 (bez PVN)
LAS biedriem – EUR 120.00 (bez PVN)
LAS biedriem (agrā pieteikšanās līdz 29. maijam) – EUR 80.00 (bez PVN)
Pārējiem pieteicējiem (agrā pieteikšanās līdz 29. maijam) – EUR 100.00 (bez PVN)

Pilna dalības maksa par katra darba pieteikšanu ir EUR 150.00. Ja pieteikuma veidlapā norādītais pieteicējs vai pieteicēja pārstāvis ir LAS biedrs (bez biedra naudas parāda), tad maksa par katra darba pieteikšanu ir EUR 120.00. Piesakot darbus līdz 29. maijam (plkst. 23.59), tiek piemērota agrās pieteikšanās dalības maksa – EUR 80.00 (bez PVN) LAS biedriem bez biedra naudas parāda un EUR 100.00 (bez PVN) pārējiem pieteicējiem. Dalības maksa jāsamaksā vienlaikus ar darba pieteikšanu (uz e-pastu tiks nosūtīts rēķins). 
 
Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Žūrija
 
LAGB pieteiktos darbus vērtē vispirms atlases, pēc tam fināla žūrija.
 
Atlases žūrija lēmumus pieņem, vērtējot iesniegto darbu atbilstību nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. 
 
Atlases žūrijas sastāvs 2023. gadā:
 
1. Manten Devriendt, žūrijas priekšsēdētājs, arhitekts, arhitektu birojs Sampling, SIA
2. Zane Tetere-Šulce, arhitekte, arhitektu birojs Open Architecture Design, SIA
3. Ilze Ratniece, arhitekte, arhitektu birojs Rem Pro, SIA
4. Anda Kursiša, Latvijas Arhitektu savienības valdes locekle, arhitekte, arhitektu birojs Virtu, SIA
5. Normunds Tirāns, inženierzinātņu doktors, būvinženieris, IG Kurbads, SIA
6. Edgars Neilands, arborists, dārznieks, Labie koki, SIA vadītājs
7. Kaspars Vanags, kurators, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors
 
Fināla žūrijas sastāvā ir 3 līdz 4 ārvalstu pārstāvji un atlases žūrijas priekšsēdētājs un/vai viņa vietnieks vai cita no atlases žūrijas sastāva deleģēta persona. Fināla žūrijas priekšsēdētāju tās locekļi izvirza no sava vidus. Žūrija lēmumus pieņem, vērtējot iesniegto darbu atbilstību nolikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem. 
 
Žūriju locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, arī autoru darba biedri vienā arhitektu birojā vai ģimenes locekļi). 
 
Žūrijām ir tiesības atkāpties no nolikuma tikai ar LAS valdes piekrišanu. Visas atkāpes no nolikuma tiek publiski izziņotas. Atlases žūrija sniedz rakstisku vērtējumu par visiem nākamajā kārtā izvirzītajiem darbiem – nominantiem. Fināla žūrija sniedz rakstisku vērtējumu par apbalvošanai izvirzītajiem darbiem. Šie vērtējumi ir publiski pieejami LAS mājaslapā.
 
Darbu vērtēšanas kārtība
 
LAGB pieteiktie darbi tiek vērtēti divos posmos:
 
Atlases žūrija sagatavo īsu rakstisku novērtējumu par nominētajiem darbiem.
 
  • Otrajā posmā fināla žūrija no nominantiem atlasa finālistus un, strādājot klātienē, vērtē visus finālistu saraksta darbus. Šajā posmā fināla žūrijai ir obligāta visu objektu apskate klātienē vai prezentāciju noskatīšanās, kā arī tikšanās ar darbu autoriem vai to izvirzītiem pārstāvjiem. Pēc finālistu darbu vērtēšanas fināla žūrija vienojas par augstāko LAGB apbalvojumu sadali LAGB noslēguma apbalvošanas ceremonijā.
Fināla žūrijai ir tiesības iepazīties ar visiem LAGB konkursam iesniegtajiem darbiem.
 
Apbalvojumi
 
LAGB ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:
 
1. Atlases žūrijas balva un nominanta diploms – visiem atlases žūrijas izvirzītajiem nominantiem.
2. Fināla žūrijas balva jeb Latvijas Arhitektūras gada balva 2023 – labākajiem fināla darbiem saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.
3. Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2023 jeb Grand Prix – vienam fināla darbam, saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.
 
Visas balvas – atlases žūrijas balvas, fināla žūrijas balvas un Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2023 jeb Grand Prix – tiek publiski izziņotas un pasniegtas LAGB apbalvošanas ceremonijā, kas plānota 2023. gada 6. oktobrī.
 
Apbalvojumi tiek pasniegti tiem darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikumā.
 
Netiek vērtēti darbi, kas neatbilst Arhitektu ētikas kodeksam vai Latvijas Arhitektu savienības labajai konkursu praksei.
 
Neparedzami apstākļi
 
Konkursa organizētājs – Latvijas Arhitektu savienība – patur tiesības mainīt konkursa norises nosacījumus saistībā ar ārkārtas stāvokli valstī vai citiem ierobežojumiem un neparedzamiem apstākļiem. 
 
Nolikums apstiprināts Latvijas Arhitektu savienības valdē 2023. gada 20. aprīlī.
 
[1] https://sankcijas.fid.gov.lv/
[2] https://davosdeclaration2018.ch/quality-system/
[3] LR KM Arhitektūras stratēģija 2022–2027 – izstrādē

Partneri