Apakšsadaļas

Metu konkurss: Ogres kultūras centrs

Iesniegt līdz : 2015-02-13

Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija
Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15

Metu konkursa mērķis ir iegūt Ogres kultūras centram arhitektoniski kvalitatīvu publiskās ārtelpas dizaina risinājumu, nodrošinot teritorijai un ēkai atbilstošu vides pieejamību, autostāvvietu izvietojumu, vietu kultūras pasākumu rīkošanai, teritorijas labiekārtojumu un apzaļumojumu zemes vienībās Brīvības ielā 15b, Pļavas ielā 3a, Brīvības ielā 11 Brīvības ielā 13 un Brīvības ielā 15.

Konkursa naudas balvu fonds ir 10000 eur kopsummā.

Ogres kultūras centra un tā pieguļošās teritorijas revitalizācijas konkursa dalībnieki var būt Latvijas vai ārvalstu arhitekti vai arhitektu biroji, ar atbilstošu pieredzi līdzīga rakstura pilsētbūvnieciska, arhitektoniska un labiekārtojumu projektu izstrādē un realizācijā. Konkursam reģistrēties www.metukonkurss.lv vai rakstīt info@metukonkurss.lv
Reģistrācija metu konkursam sākas 2014. gada 19. decembrī.
Konkursa pretendentu reģistrācijas beigu datums – 2015. gada 13. februāris.
Konkursa norise no 2014. gada 19. decembra līdz 2015. gada 20. martam.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 2015. gada 7. aprīlī.

Pagarināts termiņš: Skiču projekts: Biroju ēkas un kafejnīcas Rīgā, Zirgu ielā 14

Iesniegt līdz : 2015-01-05

SIA ''STRATĒĢISKĀS INVESTĪCIJAS'' izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu ''Biroju ēkas un kafejnīcas Rīgā, Zirgu ielā 14 (6.grupa, 83.grunts) projekta skices izstrāde''

Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 20.janvāris

Konkursa norises noteikumi

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie Mārtiņa Ulāna +371 26406119

Daudzdzīvokļu ēka Lāčplēšana ielā 11/13 konkursa rezultāti

2014. gada 20.oktobrī Rīgas pilsētas būvvaldes, VKPAI un pasūtītāja ''Axi Invest'' (reģ. Nr. 40103360551) apstiprinātais, tanī pat dienā izsludinātais atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss ''Daudzdzīvokļu daudzstāvu dzīvojamā māja ar komercplatībām Lāčplēša ielā 11/13, Rīgā'' tika organizēts ar mērķi iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici zemes gabalam 1939 m2 platībā Rīgas vēsturiskajā centrā.

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē 2.decembrī iepazinušies ar 1.decembrī pieciem iesniegtajiem darbiem secināja, ka: 1) konkurss ir noticis; 2) darbi atbilst konkursa nolikumam un pasūtītāja programmai, tāpēc ir iespējams iegūt relatīvi labāko rezultātu.

Konkursa žūrija - priekšsēdētājs G. Čakāns, komisijas locekļi N. Lojāns, arhitekti L. Markova (VKPAI pārstāve), I. Miezīte, E. Timofejevs, V. Brūzis (Rīgas pilsētas KPAN vadītājs) un M. Treija (vērtējums iesniegts rakstiskā formā un iekļauts kopējā balsojumā) 2014.gada 10. decembrī pieņēma lēmumu atklātā balsojumā piešķirt pirmo vietu un veicināšanas prēmiju.

Pirmā vieta un prēmija 5000,- Euro apmērā pienākas darba LLB113 autoriem SIA ''SZK/Z'', Uģis Zābers, Marta Rutka, Ilva Cimermane, Aleksandrs Beļajevs.

Veicināšanas prēmija 2000,- Euro apmērā pienākas darba KIM186 autoriem SIA ''OPEN arhitektūra un dizains'', Zane Tetere, Dairis Tiesnesis, Kristaps Šulcs, Dace Bula, SIA ''Tectum'', Uldis Bērziņš, Alvis Zlaugotnis par drosmīgāko, interesantāko, lakoniskāko un gramatiski pareizāko stūra risinājumu pilsētvidē.

Žūrijas komisijas locekļu rekomendācija pasūtītājam – relatīvi labākās, 1.vietas, darbu iesniegt izskatīšanai tuvākajā nozīmētajā RVCSAP, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta, koriģēt jumta slīpumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar RVC AZ TIAN normatīvu, piedāvāt variantus fasādes un jumta materiālam, racionalizēt balkonu izvietojumu pret Lāčplēša ielu, saglabājot piedāvāto plānojumu, veikt Lāčplēša ielas (no Skolas līdz Brīvības ielai) notinuma analīzi, pamatojot stūra akcenta priekšlikumu.

komisijas atbildīgā sekretāre                                                  
Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@gmail.com

Atklāts arhitektūras risinājumu ideju konkurss ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90''

Iesniegt līdz : 2015-02-23

SIA ''Ķīpsalas spice'' sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību izsludina atklātu konkursu par labāko arhitektūras risinājumu ideju konkursam ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90''. Konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt iespējami labāko pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās idejas priekšlikumu objekta projekta arhitektūras daļai skiču stadijā.

Projekta priekšlikuma (meta) konkursa mērķis ir iegūt pamatotu, relatīvi labāko deviņu stāvu dzīvojamā nama un tā teritorijas izmantošanas risinājumu, kas ietver funkcionāli un estētiski kvalitatīvus arhitektūras apjoma priekšlikumus, kā arī teritorijas labiekārtojuma elementus, un rada priekšnoteikumus augstvērtīgai dzīvojamajai videi, vienlaikus radot priekšnoteikumus integrētai Ķīpsalas ziemeļu gala attīstībai nākotnē.

Konkursa prēmijas:

Konkursa godalgu fonds noteikts EUR 10 000 (desmit tūkstoši EUR, bez PVN nodokļa), kuru paredzēts sadalīt šādi:
Pirmā vieta – EUR 5 000;
Otrā vieta – EUR 3 500 ;
Trešā vieta – EUR 1 500 ;
Interjera risinājuma veicināšanas balva (pēc žūrijas komisijas ieskatiem).

Konkursa nolikums

Konkursa noteikumus un papildmateriālus iespējams saņemt, sūtot brīvas formas pieteikumu dalībai konkursā līdz š.g. 16.februārim , pievienojot juridiskās personas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju un/vai arhitekta prakses sertifikāta kopiju, uz e-pastu: latarh@latarh.lv
Konkursa darbi ir iesniedzami (vai sūtāmi pa pastu) Latvijas Arhitektu savienībā līdz 2015.gada 23.martam.

Partneri