Konkurss „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls”

Metu konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornim.

Konkursa pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”.

Konkursa novietne un objekts – Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornis un tam pieguļošā teritorija – atrodas Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā, Mārupes novadā.

Novietnes apskate – 2018. gada 9. janvārī plkst.12:00

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kura atspoguļo kompleksu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vīziju un teritorijas kompleksu attīstību. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa” arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Nolikums

Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 12. marts

Kopējais balvu fonds – 80 000 EUR
• Pirmā vieta – 40 000 EUR
• Otrā vieta – 20 000 EUR
• Trešā vieta – 10 000 EUR
• Divas veicināšanas balvas – katra 5000 EUR (kopā 10 000 EUR)

Lai saņemtu pilnu konkursa dokumentācijas komplektu, jāreģistrējas. Pēc reģistrācijas 3 (trīs) darba dienu laikā tiks nosūtīta visa konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Žūrija: starptautiski atzīti Lielbritānijas, Norvēģijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, būvinženieri, institūciju – Latvijas Arhitektu Savienība, Mārupes novada būvvalde, VAS „Starptautiskā lidosta RĪGA” un Konkursa rīkotāja VAS „LGS” pārstāvji.Partneri