Apakšsadaļas

Dokumenti

Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts
Būvniecību reglamentējošie normatīvie akti
Teritorijas attīstību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts
Rīgas attīstības plānošanas dokumenti
Publisko iepirkumu likums
Autortiesību likums
Iepirkumu uzraudzības birojs

Profesionālais standarts Projekta stadijas
Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Elektriķu brālību un Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju ir izstrādājusi un pieņēmusi labas prakses profesionālo standartu Projekta stadijas.

Standarta galvenie mērķi ir nodrošināt būvprojekta kvalitāti visos tā aspektos, sistematizēt būvprojekta sastāvu kontekstā ar projekta realizācijas posmiem, sniegt metodisku atbalstu būvprojekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem (tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, sastādot projektēšanas iepirkumu tehnisko specifikāciju), kā arī noteikt arhitektu un inženieru minimālo pamatpakalpojumu apjomu. Standarts iesniegts Ekonomikas ministrijai, lai tajā noteiktās vadlīnijas ieviestu Ministru kabineta noteikumos Vispārīgie būvnoteikumi un citos ar jauno Būvniecības likumu saistītos normatīvajos aktos.

Dokumentus paredzēts periodiski pārskatīt un atjaunot atbilstoši reālajai praksei un saņemtajiem ieteikumiem. Ierosinājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu arhprakse@latarh.lv.

Profesionālais standarts Projekta stadijas
Profesionālā standarta Projekta stadijas salīdzinošā pārskata tabula
Līguma pielikums A: projektēšanas uzdevums un pakalpojumu specifikācija

Izglītība

Arhitekta profesiju Latvijā dažādos līmeņos iespējams apgūt 3 mācību iestādēs:

Rīgas Tehniskā universitāte
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus arhitektūrā visos augstākās izglītības līmeņos. Studiju laikā ir iespējams iegūt papildu zināšanas teritoriālplānošanā un kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī interjera un ainavu arhitektūrā.
Bakalaura programma
Maģistra programma
Doktora programma

RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola)
RISEBA ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā starptautisku arhitektūras bakalaura studiju programmu angļu valodā pēc labākajiem ASV un Eiropas arhitektūras izglītības standartiem. Studijas notiek arhitektūras un mediju centrā H2O6.
Bakalaura programma
Maģistra programma

Rīgas Celtniecības koledža
RCK dažādās koledžas (jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) un vidusskolas mācību programmās iespējams apgūt arhitekta palīga un arhitektūras tehniķa profesiju, kā arī citus ar būvniecību un restaurāciju saistītus arodus.
Vidējā izglītība
Augstākā izglītība

Daugavpils Būvniecības tehnikums
DBT ir īsteno profesionālās vidējās un pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās tālākizglītības programmas, un šajā mācību iestādē ir iespējams iegūt arhitektūras tehniķa specialitāti.
Vidējā izglītība

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
VTDT ir profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, kura apvieno divas profesionālās skolas – Priekuļu Tehnikumu un Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolu un kurā var apgūt arī arhitektūras tehniķa profesiju.
Vidējā izglītība

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola
LDMV izveidota, apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. Tā ir profesionālās vidējās izglītības mācību iestāde, kam piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un tajā var apgūt arhitektūras tehniķa profesiju.
Vidējā izglītība

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts
2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā izveidots institūts, kura mērķis ir nodrošināt akadēmijas kā zinātniskās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanu pētniecībā humanitāro un mākslas zinātņu nozarēs. Institūta galvenā darbība saistīta ar lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi Latvijas un plašākā starptautiskā kontekstā laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras jomā.
Pētniecība un sadarbība

Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks
Latvijas Arhitektu savienības paspārnē jau vairākus gadus aktīvi darbojas unikāla, Latvijas skolās popularitāti iemantojusi arhitektūras izglītības programma jaunāko klašu skolēniem Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks. Tās ietvaros jaunie arhitekti skolēniem rīko interaktīvas nodarbības par arhitektūru, pilsētvidi un telpas veidošanu. SPP ekspertu mērķis ir sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministru izstrādāt metodisko līdzekli skolām, kas nākotnē šādas nodarbības ļaus integrēt skolu mācību programmā bez pašu arhitektu iesaistes.
Programma jaunāko klašu skolēniemPartneri