Apakšsadaļas

Dokumenti

Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts
Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu skaidrojumi
Teritorijas attīstību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts
Rīgas attīstības plānošanas dokumenti
Publisko iepirkumu likums
Autortiesību likums
Iepirkumu uzraudzības birojs


Profesionālais standarts Projekta stadijas

Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas Elektriķu brālību un Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju ir izstrādājusi un pieņēmusi labas prakses profesionālo standartu Projekta stadijas.

Standarta galvenie mērķi ir nodrošināt būvprojekta kvalitāti visos tā aspektos, sistematizēt būvprojekta sastāvu kontekstā ar projekta realizācijas posmiem, sniegt metodisku atbalstu būvprojekta realizācijā iesaistītiem dalībniekiem (tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, sastādot projektēšanas iepirkumu tehnisko specifikāciju), kā arī noteikt arhitektu un inženieru minimālos pamatpakalpojumu apjomus. Standarts iesniegts Ekonomikas ministrijai, lai tajā noteiktās vadlīnijas ieviestu Ministru kabineta noteikumos Vispārīgie būvnoteikumi un citos ar jauno Būvniecības likumu saistītos normatīvajos aktos.

Dokumentus paredzēts periodiski pārskatīt un atjaunot atbilstoši reālajai praksei un saņemtajiem ieteikumiem. Ierosinājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu arhprakse@latarh.lv.

Profesionālais standarts Projekta stadijas
Profesionālā standarta Projekta stadijas salīdzinošā pārskata tabula
Līguma pielikums A: projektēšanas uzdevums un pakalpojumu specifikācija


Izglītība

Arhitekta profesiju Latvijā dažādos līmeņos iespējams apgūt 3 mācību iestādēs:

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo speciālistus arhitektūrā visos augstākās izglītības līmeņos. Studiju laikā ir iespējams iegūt papildu zināšanas teritoriālplānošanā un kultūras pieminekļu restaurācijā, kā arī interjera un ainavu arhitektūrā.

RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola)

RISEBA ir augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā starptautisku arhitektūras bakalaura studiju programmu angļu valodā, pēc labākajiem ASV un Eiropas arhitektūras izglītības standartiem. Studijas notiek arhitektūras un mediju centrā H2O6.

Rīgas Celtniecības koledža

RCK dažādās koledžas (jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) un vidusskolas mācību programmās iespējams apgūt arhitekta palīga un arhitektūras tehniķa profesijas, kā arī citus ar būvniecību un restaurāciju saistītus arodus.Latvijas Arhitektu savienības paspārnē jau vairākus gadus aktīvi darbojas unikāla, Latvijas skolās popularitāti iemantojusi arhitektūras izglītības programma jaunāko klašu skolēniem Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks. Tās ietvaros jaunie arhitekti skolēniem rīko interaktīvas nodarbības par arhitektūru, pilsētvidi un telpas veidošanu. SPP ekspertu mērķis ir sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministru izstrādāt metodisko līdzekli skolām, kas nākotnē šādas nodarbības ļaus integrēt skolu mācību programmā bez pašu arhitektu iesaistes.

 

 Partneri