7. oktobris – Pasaules arhitektūras diena 2019

18.09.2019

 

Pirmdiena, 7. oktobris 

““Arhitektūra – mājoklis visiem” nav tikai sauklis, tas ir pienākums, prasība un apņemšanās.” 
                                                                                                         UIA prezidents Tomass Vonjērs

Pasaules arhitektūras dienu Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA) svin katru gadu oktobra pirmajā pirmdienā, suminot arhitektūru visā pasaulē, un šajā dienā mūsu biedru organizācijas organizē pasākumus un kampaņas arhitektūras popularizēšanai sabiedrībā. Kā jau ierasts, Pasaules arhitektūras diena sakrīt ar ANO Pasaules biotopu aizsardzības dienu.

Katru gadu Pasaules arhitektūras diena dod iespēju pievērst profesionāļu un sabiedrības uzmanību daudzām problēmām, saistītām ar pilsētām un mājokļiem. Arhitekti visā pasaulē tiek aicināti izcelt arhitektūras lomu mūsu laikmeta izaicinājumu pārvarēšanā, rīkojot pasākumus, izstādes, lekcijas un citas aktivitātes.

Šī gada tēma – „Arhitektūra – mājoklis visiem”. Mājokļu pieejamība ir viens no jaunās pilsētu programmas uzstādījumiem, kā arī galvenais ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 11 pamatvirziens, proti – “padarīt pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas”. Tā kā vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo graustos un nelegālās apmetnēs, šī gada tēma pēta, kā arhitekti var veicināt vispārēju drošu mājokļu pieejamību.

UIA, kas ir vienīgā starptautiskā organizācija, kura pārstāv 3,2 miljonus arhitektu visā pasaulē, nesen noslēdza starptautisko Pasaules arhitektūras dienai veltīto plakātu konkursu. Žūrija, kuras sastāvā bija grafikas dizaineri, izvērtēja vairāk nekā simts darbus un izvēlējās jordānietes Hudas Garandukas (Huda Gharandouqa) darbu, kas kļūs par vienojošo vizuālo identitāti organizētajām programmām un pasākumiem.

UIA aicina savas biedru organizācijas stāstīt par šī gada Pasaules arhitektūras dienas pasākumiem vietnē [email protected]

Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA) ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas atrodas Parīzē. Tā dibināta 1948. gadā, un tā ir vienīgā organizācija pasaulē, kas pārstāv un apvieno arhitektus, ietekmē valsts politiku būvniecības un pilsētplānošanas jomā un virza arhitektūras attīstību, kalpojot sabiedrības interesēm.

 

Oriģinālā EN vēstule

World Architecture Day 2019

Monday 7 October

“Architecture—housing for all” is not just a tagline; it is a duty, a demand, and a commitment." Thomas Vonier, UIA President.

The UIA marks World Architecture Day on the first Monday of every October, to celebrate architecture around the globe. It is an occasion for our Member Sections to stage events and actions that advance architecture in the public eye. As is tradition, World Architecture Day will coincide with the United Nations World Habitat Day.

Every year, World Architecture Day represents an opportunity to draw the attention of professionals and the public to the numerous issues concerning cities and housing. Architects around the world are invited to highlight the role of architecture in surmounting the challenges of our era through events, exhibits, lectures and other activities.

This year’s theme will be “Architecture… housing for all”. Affordable housing is part of the New Urban Agenda, constituting one of the main axes of UN Sustainable Development Goal number 11: “to make cities and human settlements safe, inclusive, resilient, and sustainable”. With over a billion people living in slums and informal settlements, this year’s theme explores how architects can contribute to solutions ensuring universal access to safe housing.

The International Union of Architects (UIA)—the only global organisation representing the world’s 3.2 million architects—recently concluded the 2019 edition of the international competition to design the poster for World Architecture Day. The jury of graphic designers evaluated over a hundred entries and chose the winning design by Huda Gharandouqa from Jordan (download here), to be the unifying visual identity for the programmes and activities organised.

The UIA invites its Member Sections to share information about events for this year’s World Architecture Day at:
[email protected]

The International Union of Architects (UIA) is an international non-governmental organisation based in Paris. Established in 1948, it is the only organisation representing architects across the globe working to unify architects, influence public policies on construction and development, and advance architecture in service to the needs of society.

Partneri