Atšifrējums diskusijai pašvaldību arhitektiem "Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts"

04.12.2018
Š.g. 12. oktobrī notika diskusija pašvaldību arhtiektiem "Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts", kurai turpinājums sekos 7. decembrī pl. 14.15 ar diskusiju "Arhitektoniskās kvalitātes princips - būvvaldes loma, iespējas un problēmas tā nodrošināšanā "  RTU Arhitektūras fakultātē,  Ķīpsalas ielā 6, Rīgā
Šeit varat iepazīties ar notikušās diskusijas atšifrējumu.

Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts

Ingurds Lazdiņš, pasākuma moderators

Šodien sarunas tēma ir diezgan plaša un nekonkrēta, un mēs paši vēl tikai mēģinām to definēt. Šī diskusija daļēji ir uzstādījums mūsu ikdienas darbam. No vienas puses, tas ir viss tas, kas skar pašvaldības, būvvalžu arhitektu darbu. Daļēji tā ir interešu sadursme, daļēji tas viss ir mūsu kopīgais darba lauks un uzdevumi. No otras puses – pirms pusgada ir pieņemta Davosas deklarācija, savukārt pirms pāris nedēļām (01.10.2018.) Arhitektu savienībā bija ļoti interesanta diskusija par Davosas deklarāciju. Kas pārsteidzošākais – ikviens valstī, ikvienās ministrijās, gandrīz katrā iestādē, kur ir dzirdēts par Davosas deklarāciju, par to domā un to kaut kā jau izmanto. Šī deklarācija ir interesants dokuments ne tikai no tā viedokļa, ka tajā runāts par kultūras mantojuma saglabāšanu, bet arī no tā aspekta, kā rodas šis mantojums. Faktiski arī tas, kā tagad ir pārdēvēta Pieminekļu inspekcija, ir solis tajā virzienā, ka mēs – gan autori, gan ierēdņi, gan pašvaldību arhitekti – esam tie, kas rada, veicina vai kādā situācijā nepieļauj pieminekļa vai kultūras vērtības radīšanu. Tas ir tas apstāklis, ka nākotnes kultūras vērtības veidojas tagad.

Diskusijā Arhitektu savienībā pirmais runāja profesors Krastiņš, un viņš deva visai analītisku, viegli lingvistisku analīzi. Bet profesors minēja arī lielisku piemēru: Vīnē ir Wirtschafts Akademie rajons, kas ir rūpniecības akadēmija – to viņš uzsvēra kā vides piemēru, kas ir sakārtota. Būtībā Davosas deklarācijā ir runa arī par pašu procesu, par uzstādījumu un par to vīziju, ko mēs gribam sasniegt, paaugstinot savas prasības projektēšanai, radošajam darbam, projektu saskaņošanai, risinājumu izvēlei, konkursiem u.tml. Tātad, faktiski, termina baukultur īstā jēga ir visas vides kvalitāte, tai skaitā to procesu, kurus mēs radām un kuros piedalāmies. Un to noteikti nevajadzētu tulkot burtiski. Tika minēti vēl 2 lieliski piemēri, kad no vācu valodas profesionālajā terminoloģijā ir iegājušies salikteņi. Pirmais –Zeitgeist, burtiski tulkojot – laika gars, bet mēs sakām – laikmetīgums. Otrais – Gesamtkunstwerk, kas ir mākslas darbs, kuram piemīt visi mākslas darbam būtiskie aspekti. Un tas ir tuvāk vārdam Baukultur, jo, lai mēs pretendētu uz Baukultur novērtējumu, arī procesam ir jābūt lieliskam. Un tas ir būvvalžu ikdienas lauciņš, tā ir vide, kurā mēs kā autori strādājam ikdienā.

Ļoti būtisku lietu pateica Andis Sīlis. Viņš runāja par procesa būtību – un procesa būtība ir darīt dzīvi labāku. Caur to, ka padara labāku dzīves vidi, tuvojas Wirtschaftsakademie eksterjera un interjera detalizācijai. Viņš nelietoja vārdu laime, bet faktiski runa ir par to – ka arhitekti, būvvaldes un būvvalžu arhitekti par soli vai diviem var tuvināt sabiedrības gandarījuma un laimes sajūtu.

Vēl viena nianse – gribam mēs to vai ne, bet jāatzīst, ka ir mainījusies arhitekta paradigma. Tas, kas bija pirms vairākiem gadsimtiem, tas bija viens statuss un loma; tas, kas bija pagājušā gadsimta 80.–90. gados, tas ir otrs stāvoklis. Bet pamazām arhitekts no estētiskas vērtības radītāja, autora kļūst par funkcionāru tādā nozīmē, ka viņš integrē visus sabiedrībai, kaimiņiem, lietotājiem, attīstītājiem, finansētājiem un normām būtiskos aspektus. Faktiski arhitekts pārvēršas par mediju, par kanālu, kas bieži vien baudāmā, lietojamā funkcijā realizē to, kas no viņa ir paprasīts. Kļūst par funkciju apvienotāju un realizē summāro rezultātu, nevis tikai kaut kādu vienu ideju.

Lolita Sarma, Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja

Tēma – būvvalde un pašvaldības arhitekta loma arhitektūras un kvalitātes procesā.

Pašlaik ar to normatīvo regulējumu, kas attiecas uz kvantitatīvajiem rādītājiem un lietām, kas var tikt noformulētas būvnormatīvos vai saistošajos noteikumos, nebūtu lielu problēmu. Taču lietas, kas nav formulējamas, šobrīd ir fokusētas tikai vienā Būvniecības likuma 4. pantā (Būvniecības principi), un tas ir tas, ko mēs saprotam ar arhitektoniskās kvalitātes principu**.
Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Būvniecības likuma grozījumus, un tajos šī principa uzraudzība ir sašaurināta. Atbilstoši izmaiņu projektam, ja būvvaldes arhitekti konstatēs kādu neatbilstību (normatīvajiem vai citiem rādītājiem) būvniecības dokumentācijā, tad varēs tikai informatīvi norādīt uz neatbilstībām, nevis to izmantot lēmuma pieņemšanā. Tādējādi būvvaldes kompetence tiek sašaurināta tikai attiecībā uz būvniecības principiem un tehniskajām prasībām. Var rasties situācija, kurā būvvaldes darbinieki, redzot trūkumus, nebūs tiesīgi atbilstoši rīkoties, lai novērstu apdraudējumu potenciālajiem lietotājiem.
Davosas deklarācija nosaka, ka ir nepieciešama visaptveroša uz kultūru vērsta pieeja būvētai videi, kurai jābūt iestrādātai katras valsts likumos. Tātad Būvniecības likuma izmaiņas sašaurina pašvaldības kompetenci, turpretī Arhitektūras likumprojekts paplašina, jo nepārprotami nosaka pašvaldības pienākumu kontrolēt šī principa ievērošanu. Iepriekš minētais aktualizē jautājumu – ar kādiem instrumentiem būvvaldes arhitekts var sasniegt dažādus mērķus – būvniecības nozari pārvalda Ekonomikas ministrija, arhitektūras – Kultūras ministrija, un teritorijas plānošanu – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kādi ir riski gadījumā, ja, piemērojot Būvniecības likuma grozījumus, būvvalde vērtē tikai iekļaušanos pilsētvidē?
Šajā diskusijā vēršam uzmanību uz problēmu loku tālākai diskusijai.
Pirmkārt. Viena no risku grupām ir projektētās būves funkcionālā neatbilstība, kura nav identificējama pēc būvnormatīvu prasībām. Proti, daudzdzīvokļu ēkas tiek projektētas savrupmāju apbūvē. Tas nozīmē, ka dzīvojamās apbūves teritorijā, kas nav paredzēta publiskai apbūvei, var tapt viesnīcas, un otrādi, publiskās apbūves teritorijā, piemēram, ūdensmalās, ar būvniecības ieceri par viesnīcas izbūvi paslēpj privāto dzīvokļa īpašumu būvniecību. Vēl liela riska grupa ir neatbilstība normatīvajām prasībām, kas saistīta ar iepriekšējo neatbilstību. Respektīvi, ja projektē daudzdzīvokļu mājas savrupmāju rajonā un ar šādu statusu tas viss aiziet, netiek ievērotas ne autostāvvietu, ne insolācijas, ne privātuma prasības. Līdz ar to ir jautājumu loks jeb praksē izvēlētais risinājums, kas ir šobrīd nav aprakstīts būvniecības noteikumos.
Otrkārt. Tāpat būtiski un šobrīd aktuāli ir neatbilstoša būvniecības procesa izvēle, kā sekas visvairāk jutīs lietotājs: vienkāršotie būvniecības procesi – vienkāršotā atjaunošana – pagājušā un aizpagājušā gadsimta mūra un koka ēkās patiesībā maskē ēkas pārbūvi. Protams, šajos gadījumos nereti rodas arī jautājums par arhitektu profesionalitāti. Tāpat ir sastopama situācija, ka vienkāršotās būvniecības dokumentācijā tikai formāli ir izpildīta prasība par ēkas tehnisko apsekošanu. Piemēram, apsekošana tiek veikta tikai vizuāli un no ārpuses, reizēm ir neatbilstoši slēdzieni faktiskajai situācijai. Kā apliecina Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes vadītājs gandrīz 90 procentos gadījumu tā ir maldināšana. Te, protams, atkal ir jautājums arī par apliecinājuma kartes izstrādātāja arhitekta līdzatbildību.
Treškārt. Vēl viena liela problēma ir Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktais, ka katrai dzīvojamai mājai ir jābūt savam atsevišķam zemesgabalam, ja vēlas to sadalīt dzīvokļu īpašumos. Līdz ar to, lai attīstītājs varētu negaidīt – būs vai nebūs grozījumi likumā, kas šo problēmu atrisinātu, arhitekti izdomā, kā sešas ēkas skaitīt kā vienu, piemēram, savienot ar nojumi. Līdzīgi gadījumi ir ar būvlaides ievērošanu, proti, tiek veidots mākslīgs, neiederīgs apjoms uz apbūves līnijas.
Kopsavelkot minēto, secināms, ka ir jāsaprot, kāda ir būvvaldes kompetence būvniecības ieceres dokumentācijas izvērtēšanā. Ja arhitektūras nozare pauž viedokli, ka būvvaldei nav jāiejaucas būvniecības un arhitektūras principu ievērošanas uzraudzībā, tad jāvērtē, vai sabiedrība tam ir gatava. Šobrīd Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošie piemēri, diemžēl, pat var teikt prakse, liecina par pretējo. Proti, aiz norādītiem piemēriem ir nolasāms apdraudējums sabiedrībai – ne tikai no drošības aspekta, bet arī no pilsētvides neveidošanas aspekta (kas tiek atstāts mantojumā?). Līdz ar to, ieviešot jēdzienu “Baukultur” Latvijā, ir jāparedz veicamie uzdevumi arī valsts pārvaldei – būvvaldei – būvvaldes (pašvaldības) arhitektam.

** Būvniecības likuma 4. panta 1. punkts – Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas vai nojauktas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju. Būvniecībā ievēro šādus principus: Arhitektoniskās kvalitātes principu, saskaņā ar kuru būves projektē, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī būvniecības ierosinātāja un sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti izceļot un organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu.

Ervīns Timofejevs, arhitekta prakses eksperts

Es gribētu runāt par normatīvo regulējumu, kuru visi puslīdz zina (cerams), paraugoties uz to citām acīm.
Gribētu sākt ar profesijas standartu, kurā par to, ko dara arhitekts, ir teikts sekojošais: -“arhitekts sniedz profesionālus padomus par vides veidošanu... un tālāk, un tā tālāk, beigās pieminot arī tehniskās dokumentācijas saskaņošanu”. Parasti šīs darbības pierakstām projektējošam arhitektam. Taču patiesībā gan arhitekti – ierēdņi, gan arhitekti – projektētāji, gan arhitekti, kas citādā veidā iesaistīti būvniecībā to dara.
Un te rodas jautājums: - Kurš sevi drīkst saukt par arhitektu (Latvijā)?
Atbilde ir: - Jebkurš, kas ir saņēmis attiecīgu diplomu.
Tātad šāds cilvēks (arhitekts) var projektēt birojā, viņš var projektēt celtnieka paspārnē, var veikt ierēdņa funkciju, var mācīt, viņš var darboties kā inženieris – konsultants. Neatkarīgi no tā ko viņš dara, savā darbā viņam izmanto gan iegūto izglītību, gan praktisko pieredzi, jāzina un jāvadās pēc normatīvā regulējuma prasībām un vēl būtu jāievēro arī ētikas kodekss.
Kam ir saistošs ētikas kodekss?
Šobrīd sanāk ka vienīgi Latvijas Arhitektu savienības biedriem un sertificētiem arhitektiem.
Visiem pārējiem, kas sevi drīkst saukt par arhitektiem, tas formāli nav saistošs (tā ir katra paša izpratnes par ētiku kā tādu un savu misiju veicot arhitekta darbību).
Lai arhitekts sāktu patstāvīgi praktizēt nepieciešams saņemt sertifikātu. Lai to saņemtu, nepieciešams iegūt praktisko pieredzi visās projekta attīstības stadijās. Statistiski lai šo pieredzi iegūtu nepieciešami apmēram 7 gadi. Tas ir laiks kurā cilvēks saprot, ko tad viņš kā arhitekts īsti darīs.
Bet kādas prasības tiek izvirzītas, piemēram, arhitektam – ierēdnim?
Normatīvi nosaka, ka pilsētā jābūt pilsētas arhitektam, būvvaldē jābūt vismaz vienam arhitektam. Prasības šim speciālistam, “Kā arhitektam” nekur nav definēta – vai tam jābūt sertificētam, kādai jābūt tā pieredzei….
Vēl gribētu atgādināt terminu “brīvā profesija”, kas attiecināms uz visiem arhitektiem.
Kas raksturo šādu profesiju? Tā ir, pirmkārt, kompetence, tad individuāls pakalpojums, uzticamība, neatkarība un profesionālā ētika. Šādas profesijas strādā  sabiedrības interesēs, nevis peļņas gūšanai.
Vienlaikus ar “brīvo profesiju” arhitekta profesija ir “reglamentētā profesija”. Jo arhitekta darba rezultātā var tikt sabojāta gan materiālā vide, gan konkrētā būve var būt bīstama cilvēkiem. Tāpēc arī piederība “reglamentētajai profesijai” uzliek virkni prasību tās pārstāvim. Šīs prasības tiek risinātas sertificējot arhitektu.
Te mēs konstatējam ka dažādiem arhitektiem ir dažādas prasības un dažāda atbildība.  Taču formāli ja tu esi arhitekts, tātad automātiski vari strādāt profesijā neatkarīgi no tā, vai esi sertificēts.
Ja arhitektam, kas patstāvīgi strādā profesijā tiek izvirzītas un vēlāk kontrolētas kompetences un atbilstības prasības, tad situācija ar, piemēram, administrējošiem arhitektiem ir atšķirīga:
Pašvaldības arhitektam (administrējošam arhitektam), kuram ir 3 saimnieki – sabiedrība (tās interesēm it kā būtu jādominē arhitekta darbā), tad ir konkrētais darba devējs (pašvaldība) un pēc tam seko konkrētā projekta pasūtītājs, savukārt patiesībā šobrīd netiek izvirzītas un nav iespēju kontrolēt ne kompetences, ne atbilstības un kur nu vēl arhitekta ētikas jautājumu ievērošanu.
“Vidējā vecuma” administrējošie arhitekti, kas ir dzīvojuši citā sistēmā, strādājuši institūtos, lielos birojos - mēs jūtamies “visi kopā” - vismaz emocionāli un tas, vismaz zināmā mērā, sekmē vienotu izpratni par profesijas “sūtību” un arhitekta ētikas kodeksu.
Savādāk ir ar jaunajiem biedriem. Viņiem ir “tā pati” izglītība, bet visbiežāk nav praktiskā darba pieredzes, nav izpratnes par to, kā tas, ko viņš dara, materializējas laikā un telpā. Toties viņš māk lasīt un viņam ir tikai darba devēja dots darba apraksts. Ētikas kodekss viņam nav saistošs (un zināms), līdz ar to divu iepriekš minēto pušu diskusija mēdz sanākt šķība, jo uzskati un izpratne ir dažādi.
Tajā brīdī mēs esam ne tikai divās galda pusēs, bet izskatās, ka mēs pārstāvam it kā dažādas profesijas.
Arhitekta loma būvniecībā nav tikai projektēšanas posms.
Mūsu loma ir idejas rašanās līdz tam, kad būve ir uzbūvēta un darbojas. Ja apzinās to, tad mainās priekšstats par prioritātēm, veicamajām darbībām, to secību, skaitu un kvalitāti.
Es aicinātu padomāt, kādā formātā mēs visi kopā (gan projektējošie, gan administrējošie, gan citādi profesijā strādājošie arhitekti) varētu veidot vienotu arhitekta profesijas “lauku”.
Manuprāt to mēs varam tikai apzinoties šo vienoto “darbības lauku” un abām pieminētajām pusēm ievērojot kā saistošu vienotu ētikas kodeksu.

Elīna Rožulapa, LAS Sertificēšanas centra vadītāja

Lolita un Ervīns ļoti labi atklāja vienas un otras puses aizvainojumu, kas ir izveidojies starp būvvaldniekiem un praktiķiem. Bet Ervīns beigās arī pateica to atslēgu: lai saprašanās rastos, – mums trūkst kopīgas pieredzes pamata. Atbildot Lolitas bažām par iecerētajiem būvvaldes kompetences ierobežošanas grozījumiem Būvniecības likumā (pēc grozījumiem tā aprobežojas ar būves iekļaušanos vidē), un pieminot Ervīna komentāru par brīžiem neloģiskajiem būvvaldes lēmumiem, –jāatzīst, ka ne vienmēr mēs spējam lietai pieiet no racionālās un lietderīgās puses, trūkst tieši kopīgas pieredzes pamata. Es biju tā, kas Būvniecības likuma grozījumu apspriešanā iebildu pret to, ka šīs institūcijas kompetencē būtu “arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošana”. Jo tajā redakcijā bija rakstīts: “būvvalde pārbauda”. Tātad būvvaldes arhitektam tiek uzlikts par pienākumu katrā projektā novērtēt funkcionalitāti, tehniskos, estētiskos, ekonomiskos un citus faktorus. Savukārt reālajā dzīvē tas bieži vien izpaužas tā, ka būvvalde dod norādījumus, kā jums būs projektēt; ir reizes, kad tas ir patiešām profesionāli, bet ir reizes, kad tā nebūt nav. Mums katram ir sava sāpe, bet šai sāpei no kaut kurienes aug kājas. Ir piemēri, kuri lieliski ilustrē problēmu, kad ierēdniecībai (šobrīd vairāk Ekonomikas ministrijas līmenī, no kuras ir ļoti liels spiediens), ir jāskatās, kā ir vai nav ievēroti normatīvi, viss ir jāpamato ar tiem. Būvvaldēs ir piemēri, kuros nav runas par normatīviem, ir projekti, kas ir pilnīgi nejēdzīgi, nerealizējami un neizmantojami. Arhitekts saka, ka tā esot legalizācija, bet mēs tam nespējam noticēt, jo durvīm nav iespējams piekļūt. Kādā situācijā ir būvvaldes ierēdnis? Uz kāda pamata viņš var atteikties izdot būvatļauju šādam objektam? Un tad, kad šāds projekts nonāk Sertificēšanas centrā, kā mums pamatot disciplinārsodu arhitektam? Mums ir jāveic izmeklēšana un viss jāpamato ar spēkā esošajiem normatīviem. Nevar pateikt, ka arhitekts ir muļķis un tāpēc mēs apturēsim sertifikātu. Šis ir jautājums par pakalpojumu kvalitāti.

Ekonomikas ministrijai ir pārliecība, ka arhitekts atbild par visu un ka, lai par ko pasūtītājs gribētu vai negribētu maksāt, viņam tik un tā ir jādara viss. Tai pašā laikā par arhitekta eksāmenu ir ļoti konkrēts norādījums, ka jums ir par daudz jautājumu par līgumiem, izņemiet ārā un pievērsieties praksei.

Taču šodien es gribēju runāt par ko citu – par arhitektūras kvalitāti, kas ir mūsu pakalpojuma rezultāts. Sertificēšanas centrs ik pa brīdim dzird pārmetumus – ko jūs tur vispār sertificējat, ja jau pat būvvaldēs sen ir aizmirsuši, ko dara arhitekts, un jūs jau arī tikai par tiem normatīviem un būvprojekta vadīšanu. No otras puses, aizvien publiskajā telpā ir dzirdami pārmetumi, ka projekti ir ļoti slikti, ierēdņi nereti saka: “nekvalitatīvi projekti”. Uz to es vienmēr atbildu: lūdzu, nelietojiet šo terminu, jo jūs nezināt, ko tas nozīmē. Bet ko tad nozīmē “kvalitatīvs būvprojekts”? Reiz, uzstājoties vienā VARAM rīkotā seminārā, es mēģināju ilustrēt, uz kā rēķina iepirkumā veidojas zemākā cena. Paradokss ir tāds, ka konkursa rīkotājam iesniegtā papīra čupa var būt diezgan pareiza, bet, ja mēs runājam par būvprojekta kvalitāti, tad viņas tur nav. Tad es mēģināju demonstrēt mūsu ieguldījumu, pirmām kārtām intelektuālo, – kam mēs savu resursu tērējam visvairāk. Ierēdņi ar būvprojekta kvalitāti saprot dokumentu noformējumu un atbilstību normatīviem, un tad nedod dievs, ja projekta sadaļas neiet kopā. Tad nu sanāk, ka tas, par ko mums mūždien piesienas, manā uztverē ir nenozīmīga ņirboņa, tādas blaknes. Jā, ir svarīgi arī normatīvi un pareiza noformēšana, bet uz ko mēs ikdienā tērējam visvairāk laika – uz to, ka katrai detaļai, katram risinājumam ir variantu varianti, un tie tiek apspriesti ar pasūtītāju, tiek analizētas iespējamās sekas, potenciālās problēmas. Beigās es to nosaucu par “risinājuma atbilstību konkrētajai situācijai”. Un es nerunāju par to, vai uzbūvētais objekts kļūst vai nekļūst par pasaules mēroga ikonu, manuprāt, tas nav kvalitātes rādītājs.

Par projekta kvalitātes tēmu man nācās domāt arī saistībā ar izmaiņām sertificēšanas kārtībā. Mēs esam diezgan daudz diskutējuši par vērtībām mūsu profesijā, un esam mēģinājuši kaut kādā veidā sertificēšanas dokumentos uzsvērt, kas tad ir tas galvenais. Šeit mums nācās atgriezties pie profesijas ētikas pamatprincipiem. Mūsu ētikas kodeksā ir ierakstīts, ka arhitekts ceļ izcilības standartus visās prakses jomās, un tādā vai citādā redakcijā šī frāze parādās gan kaimiņvalstu ētikas kodeksā, gan Eiropas un pasaules līmeņa dokumentos. Reāli, manuprāt, tā arī ir tā labākā risinājuma meklēšana katrai situācijai. Tāpēc, lai sertificēšanas procesā attālinātos no tā, ko es nosaucu par ņirboņu, mēs nolikumā esam ierakstījuši, ka, pirmkārt, arhitekta pienākums ir tiekties uz ikviena profesionālā pienākuma labāko risinājumu. Turklāt runa nav tik daudz par šī rezultāta sasniegšanu, cik par to, ka arhitekts visiem spēkiem cenšas pie šī risinājuma tikt. Protams, jāapzinās – vienmēr būs ļoti daudz ierobežojošo faktoru, kas var neļaut sasniegt tādu rezultātu, kādu man pašam kā arhitektam gribētos. Esam arī mēģinājuši definēt, kad var uzskatīt, ka ir sniegts kvalitatīvs pakalpojums, un ne tikai projektēšanā, bet jebkurā mūsu profesijas daudzveidīgajā izpausmē. Tā ir spēja analizēt situāciju atbilstoši konkrētā uzdevuma specifikai; izpratne par iecerei atbilstošo dabā veicamo darbu kopumu; spēja izstrādāt pamatotus situācijai atbilstošus risinājumus; spēja vadīt uzdevuma izpildē iesaistīto komandu un koordinēt izstrādātos risinājumus; izpratne par sabiedrības, pasūtītāja tiesiskajām interesēm un to aizstāvību. Lai saņemtu sertifikātu, projekta pašvērtējuma prasības esam papildinājuši ar atskaiti par risinājumu vērtējumu, kur jaunais arhitekts pastāsta, kāpēc konkrētajā projektā ir izvēlēti tieši tādi risinājumi. Ne jauno vidū ir jauna prasība – 1 procentam jāveic padziļināta izvērtēšana. Šai sakarā pirmā pretreakcija ir: pag, bet visiem projektiem taču ir veikta ekspertīze – vai jūs to darīsiet vēlreiz? Nē, bet mēs lūgsim šo 1 procentā iekļuvušo arhitektu: 1) aprakstīt noteiktā projekta risinājumus, novērtēt tos pašam un pamatot, 2) izanalizēt pašu projektēšanas procesu, tieši tādā pašā veidā, kā mēs lūdzam jaunajiem. Finālā dzīvā saruna ļaus gūt priekšstatu par to, vai viņš tiešām ir piedalījies projekta izstrādē vai tikai parakstījis. Tā visa mērķis ir nevis veikt represijas pret normāli strādājošiem kolēģiem, bet izķert tos, kas tirgo parakstus, un tos, kas īsteno ne īpaši labu praksi. Mēs esam definējuši, kā izvēlēsimies šo 1 procentu. Savukārt konkrēto projektu izvēlē primārais nosacījums būs tas, lai arhitekts būtu bijis arī būvprojekta vadītājs. Mēs balstāmies uz starptautisko praksi, ka arhitekts ir procesa vadītājs, galvenā persona, kas redz visas darbības, visu procesu kopumā. Gadījumā, ja kolēģis visos projektos būs bijis tikai arhitektūras daļas vadītājs, protams, kritēriji tiks piemēroti atbilstoši situācijai. Bet, runājot par risinājumu novērtēšanu, nav nozīmes tam, vai viņš ir tikai arhitekts vai būvprojekta vadītājs.

Daiga Dzedone, Ventspils pilsētas galvenā arhitekte

Vispirms par šīm abām pusēm: būvvaldes un praktizējošie arhitekti. Laipa starp tām nekad nebūs iespējama, ja būvvaldē strādās arhitekti, kam praktiskā darba pieredze būs mazāka par 10 gadiem. Es esmu pietiekami ilgu laiku vienā pusē un pietiekami ilgu laiku otrā, un tās nejēdzības, ko saskatu būvvaldes darbā, mani šokē – šokē tas, ka no būvvaldes arhitektiem tiek prasīts zināt visu. Ja būvvaldē nonāk arhitekts tieši no augstskolas, viņa profesionalitāte tai brīdī vēl ir ļoti zema, tomēr paradoksāli reizēm viņi uzskata par vajadzīgu pamācīt pieredzes bagātākus arhitektus. Būvvaldes arhitektu padomiem vajadzētu tomēr palikt rekomendējošā statusā. Būvvaldes vadītāji bieži vien nav arhitekti un priecājas par jaunās paaudzes ienākšanu kolektīvā, nenojaušot vitālo pieredzes trūkumu tikko augstskolu pabeigušam arhitektiem. Tomēr tas, ka būvvaldes vadītājs nav arhitekts ir pareizi, vismaz lielāku reģionālo pilsētu būvvaldēs, jo būvvaldes vadītāji ir augsta līmeņa administratori ar labām juridiskām zināšanām. Ir starpība būvvaldes arhitekta darbā starp privātu un pašvaldības objektu. Par pašvaldības objektu būvvaldes arhitektam ir daudz lielāka atbildība. Reģionu pilsētās arhitektam ir jāprot atbildēt uz daudz plašākiem jautājumiem, nekā galvaspilsētas pilsētas arhitektam.

Piemēri no būvvaldes dzīves: Tiek uzprojektēta divu dzīvokļu dzīvojamā māja pilsētas rajonā, kuram pēc detālplānojuma ir noteikta augstas kvalitātes attīstība kā savrupmāju un villu apbūve. Konkrētās divu dzīvokļu mājas projekts ir ļaunāks par jebkuru kempinga mājiņu. Projekts atgādina baraku ar diviem dzīvokļiem, lai varētu to veiksmīgi izīrēt tūrisma sezonās. Būvvalde sniedz atteikumu saskaņojumam, jo tas neatbilst perspektīvajam teritorijas plānojumam. Projekts tiek iesniegts saskaņošanai vēlreiz ar nelieliem labojumiem. Nelieli uzlabojumi ir veikti fasādei, kas līdzinās dvīņu mājai, bet faktiski ir divu dzīvokļu māja. Ir atbaidošas gala fasādes. Insolācija, kurai jābūt 1 pret 8, nav ne tuvu noteiktajām prasībām. Projektam atkārtoti tiek atteikts saskaņojums par neatbilstošām fasādēm un insolāciju. Pretī tiek norādīts, ka būvvaldei gar iekštelpām nav darīšana (būvvalde bija norādījusi tikai insolācijas neatbilstību). Atteikums ir apstrīdēts un tiesā ir iesniegta prasība. Šī projekta arhitekts ir vienas būvvaldes galvenais arhitekts.

Cilvēks bez sertifikāta algo savā birojā profesionālu, labu arhitektu ar sertifikātu un notiek viņu sadarbība. Ēkai tiek veidota piebūve, tiek saskaņots minimālais būvprojekts. Būvvalde saņem pamatbūvprojektu un atšķiras fasāde - logu un kopēju masu proporcijas, jumts citādāks. Pie mums griezās dusmīgs pasūtītājs, ar kuru tiek vestas pārrunas. Apmēram 10 minūtes pēc tam, kad pasūtītājs ir pametis kabinetu, tiek saņemti 3 jauni varianti saskaņošanai uz e-pastu. Pēc vēl divām tikšanās reizēm projekts tiek saskaņots, tomēr šis ir piemērs, kur arhitekts paraksta projektu to necaurskatot.

Morāle tāda, ka par šo tēmu ir jārunā un jāmēģina atrast laipu starp būvvaldes arhitektu un projektējošo arhitektu, jo mēs esam vienā katlā un domājam vienādi un mēs nevaram pieļaut, ka kādas deformētas sistēmas dēļ, kolēģi, kuri varētu būt talantīgi praktizējoši arhitekti un talantīgi arhitekti administratori nokļūst tajā mašinērijā un kļūst par neko.

Partneri