Grozījumi BIS noteikumos

27.06.2018

2018. gada 26. jūnijā apstiprināti grozījumi MK 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. To mērķis – veicināt pāreju uz elektronisku būvniecības procesu, tai skaitā dokumentu iesniegšanu, lēmumu pieņemšanu un saskaņojumu veikšanu būvniecības informācijas sistēmā. Noteikumi stājas spēkā šī gada 1. jūlijā.

Jaunie noteikumi:
- Papildināti ar jaunu 12.1 punkta redakciju, kas nosaka BIS pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku ietvaru. To izmantošana būvniecības procesā jau ir noteikta Būvniecības likuma 24. panta piektajā un sestajā daļā. BIS lietotājs varēs parakstīt atsevišķus dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kā arī atsevišķus strukturizētus datus – ar sistēmas elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās parakstīšanas rīku (sistēmas rīks).

- Papildināti ar 14.1 un 14.2 punktu, lai skaidri noteiktu, ka ieceres iesniegumus un citus pieprasījumus BIS aizpilda strukturētu datu veidā, bet nepieciešamos būvniecības dokumentus, to pielikumus, kā arī informāciju, kas iegūta no valsts informācijas sistēmām, pievieno datu veidā.

- Lai nodrošinātu, ka sistēmas datus (datnes, strukturētos datus) pēc nepieciešamības var lietot arī ārpus BIS, turpmāk tos varēs izgūt ar Būvniecības valsts kontroles birojam piederošu kvalificētu elektronisko zīmogu. Primāri visa datu aprite notiks BIS, bet atsevišķos gadījumos būs iespējama arī datu izguve. Tas mazinās administratīvo slogu visiem procesā iesaistītajiem.

- Jaunais regulējums nemainīs būvniecības procesa dalībnieku pienākumus un tiesības, ciktāl tas attiecas uz iesniedzamo informāciju un ieceres dokumentāciju. Būvniecības procesa dalībniekiem ar šiem grozījumiem ir noteikts vienveidīgs ieceres iesniegumu un citu pieprasījumu iesniegšanas veids.

Partneri