Izstāde Re:Vīzija

15.08.2022

Latvijas Arhitektu savienība savā arhīvā glabā projektus, kas pēdējos 20 gados ir pieteikti Latvijas Arhitektūras gada balvai. Šī krājuma revīzija ir ļāvusi izveidot atskatu uz Latvijas arhitektūras un pilsētplānošanas neseno vēsturi, gan notverot 21. gadsimta sākuma garu, gan izceļot pārlaicīgus projektus, kas ir kas vairāk nekā tikai sava laikmeta produkti.

Nesenās pagātnes arhitektūra atrodas neveiklā pārejas posmā – jau novecojusi un pārāk atpalikusi no laikmetīgās estētikas, taču ne pietiekami veca, lai kvalificētos kā vēsturisks mantojums, tā vienmēr ir pakļauta riskam būt nemīlēta, nesaprasta un nenovērtēta. Gaumes cikli diktē attieksmi pret nesenās pagātnes produktiem ne tikai modē, bet arī citās mākslas formās. Gan profesionāļu, gan nespeciālistu vidū pastāv tendence negatīvi reaģēt pret Rīgas Santīma populārāko burtveidolu, no modes izgājušu grafisko dizainu vai tikko novecojušu arhitektūru.

Tas, protams, drīzāk skaidrojums ar mūsu aizspriedumiem, nevis objektīvu realitāti. Cienīt vēsturisko arhitektūru mums iemāca, taču saskatīt vērtību ēkās, kuru būvniecību esam pieredzējuši, ir izaicinājums. Progress, ko paši izdzīvojam, šķiet pašsaprotams, un atziņas, pie kurām paši nonākam, – triviālas. Taču arī novecojušā kolekcijā var atrast pērles.

Šī izstāde ir aicinājums izvērtēt, no kurienes nāk automātiskā un spēcīgā pārliecība, ka nesenās vēstures arhitektūra ir neveikla vai nevērtīga, un iztēloties, kā būtu uz to paskatīties pēc 50 gadiem, kad tikko novecojušās ēkas būs neizturamas kādā citā, vēl neparedzamā veidā.

Autori: Ivars Veinbergs, Elīna Lībiete, Linda Leitāne

Kur: Latvijas Arhitektu savienības telpās Torņa ielā 15
Atklāšana: 19. augustā 18:00 Torņa ielas svētku laikā
Apskatāma: līdz 9. oktobrim darbadienās no 10:00 līdz 18:00
Ieeja bez maksas. 

Projektu organizē Latvijas Arhitektu savienība; projektu finansē Rīgas dome

 

Vairāk informācijas
Torņa ielas svētki

Re:Vision

The Latvian Association of Architects has an archive of the projects that have been applied for the Latvian Architecture Award in the last 20 years. A revision of this collection has resulted in an overview of the recent history of architecture and urban planning in Latvia, both by capturing the zeitgeist of the early 21st century, as well as highlighting timeless projects that are more than just products of their era.

The architecture of the recent past is in an awkward transitory state – already outdated and behind contemporary aesthetics, but not old enough to qualify as historical heritage, it is always at risk of being unloved, misunderstood and underappreciated. Taste cycles dictate attitudes toward products of the recent past not only in fashion, but other forms of art as well. Both professionals and non-specialists tend to react negatively to the most popular typeface of the advertizing newspaper “Rīgas Santīms”, graphic design just out of fashion or newly outdated architecture.

This, of course, has more to do with our prejudice than objective reality. We are taught to respect historical architecture, but finding value in the buildings we’ve seen built is a challenge. The progress we’ve experienced seems self-evident, and the insights we come to ourselves – trivial. But rare gems can be found in outdated collections, too.

This exhibition is an invitation to revise that automatic and powerful belief that the architecture of the recent past is awkward or worthless, and to imagine what it would be like to look at it 50 years from now, when newly obsolete buildings will be unbearable in some other, yet unpredictable way.

Authors: Ivars Veinbergs, Elīna Lībiete, Linda Leitāne

 

 

Partneri