Arhitektiem svarīgs tiesas spriedums

14.09.2018

Tiesa atzīst par prettiesisku prasību iekļaut meta izstrādi atklāta konkursa nolikumā, ja tā vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena.

Rīgas domes Īpašuma departaments 2014. gada 1. martā izsludināja atklātu konkursu “Par tiesībām veikt Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību” (id. Nr. RDĪD 2014/20). Iepirkuma, kura vienīgais vērtēšanas kritērijs bija zemākā cena, tehniskā piedāvājuma sastāvā bija prasība iesniegt konkrētajam iepirkumam sagatavotu metu (ģenplāns, plāni, fasādes, griezumi, vizualizācijas).

Arhitektūras studija SIA “1,618” apstrīdēja konkursa nolikumu Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), norādot, ka iepirkuma prasība sagatavot metu ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 11. panta 1. 1 punktu: Pasūtītājs pieprasa kandidātam, pretendentam vai metu konkursa dalībniekam tikai tādu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un ka šāds konkurss būtu rīkojams kā metu konkurss, nevis atklāts konkurss vai minētās prasības iesniegt metu atceļamas. IUB neatbilstības nolikumā nesaskatīja un atļāva turpināt atklāto konkursu. SIA “1,618” IUB lēmumu pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā, kura pieteikumu noraidīja. SIA “1,618” lēmumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā. Augstākā tiesa atcēla Administratīvās tiesas lēmumu un nosūtīja atpakaļ lietu jaunai izskatīšanai, norādot, ka izskatot lietu no jauna, tiesai jāpārbauda, vai nolikuma prasība iesniegt metu patiešām ir nepieciešama pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vai šos mērķus nevar sasniegt ar tādiem līdzekļiem, kas prasītu mazāku ieguldījumu no pretendentu puses.

Administratīvā rajona tiesa, izskatot lietu atkārtoti citā sastāvā, 2018. gada 20. jūnijā atzina par prettiesisku IUB lēmumu (Lieta Nr. A420301214).

Tiesa spriedumā norādīja, ka šādos konkursos netiek vērtēts pretendentu intelektuālais ieguldījums, ne arī ieguldītā darba kvalitāte. Pasūtītājs izvēlēsies to piedāvājumu, kam būs viszemākā cena, nevis to, kurš piedāvās vislabāko risinājumu par adekvātu cenu.

Tiesa pamatojās uz samērīguma principu, kas prasa, lai pielietotie līdzekļi, izmantojot tiesību normu, būtu derīgi attiecīgā mērķa īstenošanai un nepārsniegtu to, kas nepieciešams, lai to sasniegtu.

Tiesa uzskatīja, ka prasība piedāvājumā iesniegt konkrētajam iepirkumam sagatavotu metu, kuru sagatavošana uzskatāma par daļēju paredzamā iepirkuma līguma izpildi, nav samērīga piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu. Tiesa atzina, ka prasība iesniegt iepirkuma (par zemāko cenu) dokumentu sastāvā arī metu, neatbilst Publisko iepirkuma likuma 11. panta 1. 1 daļas noteikumiem, jo pasūtītājs pieprasa pretendentam tādu informāciju un dokumentus, kas nav nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

Par pretendentu kompetenci pasūtītājs var pārliecināties, nosakot konkursa nolikumā iepirkuma priekšmetam atbilstošas kvalifikācijas prasības, kas nepieciešamas konkrēta darba pamatuzdevumu sekmīgai izpildei. Tās varētu būt, piemēram, prasības iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta piesaistīto speciālistu profesionālo kvalifikāciju, pretendenta iepriekšējo pieredzi un pozitīvu sadarbību ar citiem pakalpojumu saņēmējiem u. tml.

 

Noslēgumā vēlos aicināt kolēģus apstrīdēt konkursu nolikumus ar analogām pārmērīgām prasībām, par piemēru minot šo prāvu, vai arī nepiedalīties šādos konkursos vispār.

Tāpat vēlos iedrošināt kolēģus apstrīdēt jebkurus citus netaisnīgus iepirkumu nolikumus, veidojot sava veida precedentus, jo saskaņā ar PIL, sūdzības gan IUB, gan tiesai var iesniegt vienīgi potenciālie pretendenti, līdz ar to LAS nevar iesniegt sūdzības vai apstrīdēt iepirkumus. Konkrētajā lietā sūdzību sniedza Arhitektūras studija SIA “1,618”, savukārt LAS nodrošināja konsultatīvu atbalstu un apmaksāja juridiskos pakalpojumus.

Arhitektūras studija SIA “1,618”, arhitekte Arona Tomariņa

Partneri