Apakšsadaļas

Sertifikāta iegūšana

JAUNUMI

SEMINĀRI NEKLĀTIENĒ!

Latvijas Arhitektu Savienības rīkotie profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināri ir pieejami apgūšanai neklātienei video formātā tīmekļa vietnē https://pkpp.lv

INFORMATĪVA PUNKTU SKAITĪŠANAS TABULA PRAKSES PĀRBAUDĒM SERTIFICĒTAJIEM ARHITEKTIEM!

Šeit atrodama tabula, kuru aizpildot ar prakses un semināru punktiem, ir atvieglota iespēja arhitektiem saprast vai un cik punkti pietrūkst un kurās kategorijās. Jāaizpilda tikai spilgti dzeltnie lauciņi, pārējo tabula sarēķinās pati. Ailītē E2 ir pašrocīgi jāieraksta koeficients atbilstoši punktu skaitīšanas mēnesim, kas nodefinēts otrajā lapā (koeficients K).

 

 

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā jauns Būvniecības likums un kopš 2014. gada 7. oktobra – Ministru Kabineta noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai – Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi MK noteikumi Nr. 610 un MK noteikumi Nr. 169. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis jauno sertificēšanas kārtību.

2015.g. 15. aprīlī ir noslēgts valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums par arhitektu sertificēšanu.

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība. un Lai saņemtu sertifikātu,

- jābūt iegūtai atbilstošai izglītībai
- jābūt iegūtai patstāvīgā darba pieredzei vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā. Darba pieredzei pēc satura, apjoma un struktūras jāatbilst SC prasībām. Prakse jāfiksē noteikta parauga prakses grāmatā, veidlapa V16.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI


Lai pretendētu uz sertifikāta iegūšanu, jāiesniedz šādus dokumentus:
1.  iesniegums (veidlapa V01);  
2.  darbu saraksts (veidlapa V03);
3.  CV;
4.  Pretendenta praktisko profesionālo darbību ilustrējošs materiāls (portfolio A4 formāta sējums līdz 20 lapām, arī digitāli);
5.  Sertificēta arhitekta vadībā izstrādāta viena būvprojekta Vispārīgās un Arhitektūras daļas sējums(i), par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī digitālu kopiju; minētā projekta šādas sadaļas digitālā veidā: (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, rasējumus - .dwg un .pdf formātā):
  - Arhitektūras daļa apjomā un detalizācijā, kāds noteikts LAS Labas prakses profesionālajā standartā LAS.ST.01.13 Projekta stadijas darba projekta stadijai;
  - Galvenās inženierrisinājumu sadaļas vismaz šādā apjomā:
  - Būvkonstrukcijas BK;
  - Apkure, ventilācija, kondicionēšana AVK;
  - Elektroapgāde EL;
  - Ūdensapgāde un kanalizācija UK;
  - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas UAS;
  - Ugunsdrošības pasākumu pārskats UPP;
  - Darbu organizēšanas projekts DOP;
  - Energoefektivitātes aprēķins.
  - projekta visu norādīto sadaļu savietotos plānus .dwg formātā, vēlams arī 3d modeli.
6.  iesniegtā  projekta projektēšanas procesa un rezultātu pašnovērtējums (veidlapa V17);
7.  par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecināta pirmssertifikācijas prakses dienasgrāmata (veidlapa V 16);
8.  Veidlapas V 18 Patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskata otrā daļa – profesionālās pilnveides pārskats;
9.  Veidlapa V 15 – apliecinājums par iepazīšanos ar arhitekta profesionālo darbību reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un apņemšanos to ievērot;
10. Pretendenta personu apliecinošu dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
11. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
12. Pretendenta pieteikuma izskatīšanas procedūras apmaksas apstiprinājums. 

 

Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu ir 150.00 EUR, kā to nosaka 7.10.2014. MK noteikumu nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 50.1. punkts. Lai veiktu apmaksu, lūdzu, pirms dokumentu iesniegšanas vērsties SC ar lūgumu izrakstīt rēķinu.

SC izskata iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt papildus informāciju. Kad visa nepieciešamā informācija ir iesniegta, notiek vērtēšanas pirmā daļa - eksperti izskata iesniegtos dokumtnus, tai skaitā projektu, un būvprojekta pašnovērtējumu. Atkarībā no ekspertu novērtējuma rezultātiem, pretendentu uzaicina uz eksāmenu vai noraida pieteikumu.

 

ARHITEKTA EKSĀMENS


Eksāmens ir rakstisks un sastāv no 3 teorētiskiem jautājumiem un 1 praktiska uzdevuma par sekojošām tēmām:
 - Arhitekta prakses vispārīgie jautājumi,
 - Projekta vadība,
 - Pirmsprojekta izpēte,
 - Būvprojektēšana un būvprojekta dokumentācija,
 - Autoruzraudzība.

Tēmas sadalītas apakštēmās, anotācijas un ieteicamās literatūras sarakstu skatīt šeit.
Divi no teorētiskajiem jautājumiem tiek izlozēti par pirmajām 2 tēmām, katrā pa vienam jautājumam. Viens teorētiskais jautājums un praktiskais uzdevums tiek izlozēts par jebkuru no tēmām.
Eksāmena rakstiskās daļas ilgums ir vismaz 3 stundas.

Ja eksāmens sekmīgi nokārtots, pretendentam tiek piešķirts arhitekta prakses sertifikāts.

Sertifikāta uzturēšana, prakses uzraudzība

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā jauns Būvniecības likums un kopš 2014. gada 07. oktobra – Ministru Kabineta noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai – Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis jauno sertificēšanas kārtību, un tā stājas spēkā līdz ar deleģēšanas līguma noslēgšanu 2015.g. 15. aprīlī.

Sertificēšanas centrs veic sertificēto arhitektu prakses uzraudzību, kā arī pārreģistrē sertifikātus. No SC neatkarīgu iemeslu dēļ sertifikāti tiek pārreģistrēti ar jauniem numuriem.

MAKSA

Ikgadējā sertifikāta uzturēšanas maksa ir noteikta 100.00 EUR, rēķini tiek izrakstīti katra kalendārā gada sākumā un nosūtīti uz sertificēto arhitektu Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv) norādīto e-pasta adresi.

Sertificēšanas centra maksas pakalpojumu cenrādis:

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (euro)

 1.

Patstāvīgās prakses gada uzraudzības maksa*

viena persona

100,00

 2.

Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana*:

viena pārbaude vienai personai

 

 

1. daļa (tests - formālo kompetences paaugstināšanas pasākumu noteikto punktu nepietiekamības gadījumā)

 

100,00

 

2. daļa (eksāmens - neformālo kompetences paaugstināšanas pasākumu noteikto punktu nepietiekamības gadījumā

 

120,00

 

3. daļa (eksāmens – būvprojekta izvērtēšana profesionālās prakses noteikto punktu nepietiekamības gadījumā)

 

710,00

 3.

Atkārtota kompetences novērtēšana*

viena persona

600,00

 4.

Viena arhitekta prakses un tālākizglītības datu ievadīšana BIS sistēmā par vienu kalendāro gadu**

pirmais ieraksts

10,00

katrs nākošais ieraksts

2,00

Piezīmes:

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievonotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

** Ar vienu ierakstu ir saprotams ieraksts par vienu objektu, kam var būt vairākas stadijas, vai vienu tālākizglītības pasākumu.
Informācija jāiesniedz LAS SC aizpildot veidlapu V18, pievienojot dokumentus, kas apliecina dalību projektā.
Kā apliecinošs dokuments var kalpot:
- Ģenerālplāna lapas fragments ar rakstlaukumu un būvprojekta vadītāja apliecinājumiem;
- Darba devēja rīkojums, ar kuru tiek norīkots būvprojekta vadītājs, arhitektūras daļas vadītājs, arhitekts, autoruzraugs darbam pie attiecīgā projekta;
- Būvprojekta titullapa ar visiem nepieciešamajiem parakstiem un norādītiem iesaistītajiem speciālistiem;
- Būvprojekta vadītāja parakstīta projektētāju saraksta lapa;
- Autoruzraudzības žurnāla 1.lapa un autoruzraugu saraksts;
- Būvprojekta vadītāja apliecinājums par speciālista dalību un atbildības pakāpi projektā.

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Sertifikāta uzturēšanai obligāta prasība ir tālākizglītība - profesionālās kompetences pastāvīga paaugstināšana  NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība noteiktajā struktūrā un apjomā.

Par formālajiem kompetences paaugstināšanas pasākumiem uzskatāmi:

Punktus par praksi ieskaita sekojošā apjomā:

JAUNUMS! INFORMATĪVA PUNKTU SKAITĪŠANAS TABULA

Šeit atrodama tabula, kuru aizpildot ar prakses un semināru punktiem, ir atvieglota iespēja arhitektiem saprast vai un cik punkti pietrūkst un kurās kategorijās. Jāaizpilda tikai spilgti dzeltnie lauciņi, pārējo tabula sarēķinās pati. Ailītē E2 ir pašrocīgi jāieraksta koeficients atbilstoši punktu skaitīšanas mēnesim, kas nodefinēts otrajā lapā (koeficients K). 

INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANA BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

Katru gadu sertificēts arhitekts Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz šādu informāciju:
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem,      norādot to apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, dokumenta izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā  arī pievienot šo dokumentu elektroniski;
-  informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.

Pamācību informācijas ievietošanai Būvniecības informācijas sistēmā skatīt šeit.

Prakses un tālākizglītības informāciju iespējams iesniegt arī SC, aizpildot veidlapu V18. SC nodrošina iesniegto datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā, šis ir maksas pakalpojums.

 

SŪDZĪBAS


Par sertificētiem arhitektiem saņemtās sūdzības un citu negatīvo informāciju SC izskata saskaņā ar NL 02 Sūdzību un apelāciju kārtība.

 

Ārvalstu arhitektu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

1. deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā (2017. gada 28. marta MK noteikumu Nr. 168 par Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 2. pielikums),

2. personu apliecinošs dokuments,

3. kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (arhitekta diploms, prakses sertifikāts).

LAS Sertificēšanas centrs

SC ir neatkarīgs un neietekmējams attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina objektivitāti visās sertificēšanas darbībās.
SC ievēro konfidencionalitāti.  Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionāla rakstura informāciju, kuru Centrs ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā; informāciju, kuru Centrs ieguvis no personas (kandidāta), kura šo informāciju noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citāti kā vien sertificēšanas darbību veikšanai.
SC darbinieki un SC padomes dalībnieki nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.

 

Adrese: Torņa iela 15, Rīga, LV-1050

Telefons: 26007083 vai 67221923

Darba laiks: Otrdienās un ceturtdienās no 9:00 līdz 17:00 (8. novembrī nestrādā)
 
Vadītāja: Elīna Rožulapa elina.rozulapa@latarh.lv

Vadītājas vietniece: Arona Tomariņa arona.tomarina@latarh.lv
Lietvede: Sandra Blumberga lietvedis@las-sc.lv, tālrunis 67221923

Sertificēšanas centra padome ir LAS padomes izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā. SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC padomes locekļi:  Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Vilnis Šlars, Ģirts Vanags, Juris Poga

Sertificēšanas centra eksperti izskata arhitektu iesniegtos prakses dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikāta pārreģistrāciju, veic ekspertīzi SC iesniegto sūdzību vai citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu. Eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC eksperti: Uldis Balodis, Gunta Grikmane, Sandra Levāne, Vita Rauhvargere, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Evija Dansone, Maija Ezergaile, Ina Kuļikovska, Mikus Lejnieks, Zane Koroļa, Līga Vilne, Ināra MiezītePartneri