Apakšsadaļas

Nolikums

Latvijas Arhitektūras gada balva 2019
Nolikums

Latvijas Arhitektūras gada balva (LAGB) ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sasniegumus un veicināt augstvērtīgu Latvijas arhitektūras attīstību. LAGB rīko Latvijas Arhitektu savienība (LAS). 

LAGB dalībnieki un darbu piederība

LAGB darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona (piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs) – ikviena fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c. Ikviens LAGB dalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAGB var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Visiem darbiem ir jābūt pieejamiem žūrijas apskatei.

Darbu kategorijas 

LAGB tiek pieteikti un vērtēti divu veidu darbi – Objekti un Procesi. 

Objekti definējami kā būve vai cits būvniecības rezultātā tapis darbs. Objektu kategorijās nevar tikt pieteikti nerealizēti projekti vai nepabeigti objekti. Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā (izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa), un pieteikuma veidlapā jānorāda precīzs ekspluatācijā nodošanas datums. Vērtējot darbus, objekta nodošana ekspluatācijā būs kritērijs, ka atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas ir apstiprinājušas objekta tapšanas procesa likumību. Darbs var būt nodots ekspluatācijā jebkurā gadā pirms darba pieteikšanas LAGB konkursam.

Kategorijā Procesi var pieteikt darbu, ko tā pieteicējs uzskata par saistītu ar arhitektūras procesiem, piemēram, grāmatas, periodiskus vai citus izdevumus, interneta resursus, TV vai radio raidījumus, pētījumus, izstādes, izglītojošus vai sabiedriskus pasākumus, mākslas darbus u.tml. Pieteikšanas brīdī darbam ir jābūt realizētam.

Tiek izdalītas sekojošas Kategorijas:

Atlases žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību kategorijām, ja darbu raksturs to pamato.

Darbu vērtēšanas kritēriji

Visus LAGB pieteiktos darbus vērtē pēc vienādiem, vienlīdz svarīgiem kritērijiem:

Darbu pieteikšana

Darbu pieteikšanas termiņš ir no 2019. gada 21. janvāra līdz 2019. gada 4. martam. Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu LAS mājaslapā www.latarh.lv, sadaļā Latvijas Arhitektūras gada balva. Pieteikšanas pēdējā dienā, 1. martā, pulksten 24:00 darbu pieteikuma forma internetā tiek slēgta.Pieteikuma veidlapā ir precīzi norādīts, kāda tekstuāla un vizuāla informācija par darbu jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā LAGB organizatori patur tiesības pieteikto darbu nevērtēt.
Ar dalībniekiem, kuru darbi tiks nominēti tālākai vērtēšanai LAGB un finālā, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.

Dalības maksa

Kategorijās Objekti un Procesi dalības maksa par katra darba pieteikšanu ir 100.00 EUR Ja pieteikuma veidlapā norādītais pieteicējs vai pieteicēja pārstāvis ir LAS biedrs (bez biedra naudas parāda)  tad maksa par katra darba pieteikšanu ir 75.00 EUR. Šī dalības maksa jāsamaksā vienlaikus ar darba pieteikšanu (uz e-pastu tiks nosūtīts rēķins).
Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

Žūrija

LAGB pieteiktos darbus vērtē vispirms atlases, pēc tam fināla žūrija.

Atlases žūrijas lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja lēmums nav viennozīmīgs, tad prioritārs ir to žūrijas locekļu viedoklis, kuri konkrēto objektu ir apskatījuši dabā.

Atlases žūrijas sastāvs:

1. Ilze Mekša, arhitekte
2. Gunta Grikmane, arhitekte
3. Agnese Lāce, arhitekte
4. Viktors Valgums, arhitekts
5. Liene Mackus, tēlniece
6. Pauls Bankovskis, rakstnieks
7. Artūrs Analts, dizainers

Fināla žūrijas sastāvā ir 3-4 ārzemju pārstāvji un Atlases žūrijas priekšsēdētājs un/ vai viņa vietnieks vai cita no Altases žūrijas sastāva deleģēta persona. Fināla žūrijas sastāvs tiks precizēts. Fināla žūrijas priekšsēdētāju tās locekļi izvirza paši no sava vidus. Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Klātesošo balsīm sadaloties vienādās daļās, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.

Žūriju locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, arī autoru darba biedri vienā arhitektu birojā vai ģimenes locekļi). 

Žūrijām ir tiesības atkāpties no nolikuma tikai ar LAS valdes piekrišanu. Visas atkāpes no nolikuma tiek publiski izziņotas. Gan atlases, gan fināla žūrija sniedz vērtējumu par katru iesniegto darbu. Šie vērtējumi ir publiski pieejami.

Darbu vērtēšanas kārtība

LAGB pieteiktie darbi tiek vērtēti trīs posmos:

Apbalvojumi

LAGB ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:

Visas balvas – Atlases žūrijas balvas, Fināla žūrijas balvas un Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2019 jeb Grand Prix – tiek publiski izziņotas un pasniegtas LAGB apbalvošanas ceremonijā 2019. gada 17. maijā.
Apbalvojumi tiek pasniegti darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikumā.
Netiek vērtēti darbi, kas neatbilst Arhitektu ētikas kodeksam vai Latvijas Arhitektu savienības labai konkursu praksei.


Apstiprināts

Latvijas Arhitektu savienības valdē

2019. gada 18. janvārī

 

Pagarināts termiņš 2019. gada 26. februārī

 Partneri