Apakšsadaļas

Nolikums

Latvijas Arhitektūras gada balva 2021

Nolikums
Latvijas Arhitektūras gada balva (LAGB) ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sasniegumus un veicināt augstvērtīgu Latvijas arhitektūras attīstību. LAGB rīko Latvijas Arhitektu savienība (LAS). 
 
Nolikumā lietotie termini
Atlases žūrija – pirmās kārtas žūrija, kas izvērtē visus konkursam iesniegtos darbus.
Fināla žūrija – otrās kārtas žūrija, kas vērtē Atlases žūrijas izvēlētos nominantus.
Nominanti – otrajā konkursa kārtā iekļuvušie darbi.
Finālisti – darbi, kurus no nominantiem atlasa Fināla žūrija un kuri tiek vērtēti Latvijas Arhitektūras gada balvas un Latvijas Arhitektūras gada Lielās balvas apbalvojumam.
Nominanta diploms – Atlases žūrijas apbalvojums Nominantiem.
 
LAGB dalībnieki un darbu piederība
LAGB darbus var pieteikt ikviens autors vai cita ar darbu saistīta persona (piemēram, īpašnieks vai pasūtītājs) – ikviena fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldības, sabiedriskas organizācijas u.c. Ikviens LAGB dalībnieks var pieteikt neierobežotu skaitu darbu. LAGB var pieteikt gan Latvijā realizētus darbus (neatkarīgi no autoru valstiskās piederības), gan tādus, kas realizēti jebkur citur pasaulē, ja to autoru piederības valsts ir Latvija. Darba pieteicējs apņemas nodrošināt žūrijas piekļuvi objektiem dabā vai ar objektu ilustrējošu vizuālo materiālu, iepazīstināt žūriju ar procesu un to īslaicīgo būvju prezentācijām, kuras dabā vairs nav pieejamas.
 
Darbi
LAGB tiek pieteikti un vērtēti divu veidu darbi – Objekti un Procesi. 
Objekti definējami kā būve vai cits būvniecības rezultātā tapis darbs. Nevar tikt pieteikti nerealizēti projekti vai nepabeigti objekti. Darba pieteikšanas brīdī objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā (izņemot gadījumus, kad likumdošana to neprasa), un pieteikuma veidlapā jānorāda precīzs nodošanas datums. Vērtējot darbus, objekta nodošana ekspluatācijā ir kritērijs, ka atbildīgās valsts un pašvaldību institūcijas ir apstiprinājušas objekta tapšanas procesa likumību. Darbs var būt nodots ekspluatācijā jebkurā gadā pirms darba pieteikšanas LAGB konkursam (ja darbs nodots ekspluatācijā agrāk par 2019. gadu, tad pieteikumā jāpamato objekta aktualitāte).
Kā Procesu var pieteikt darbu, kuru tā pieteicējs uzskata par notikumu arhitektūrā, piemēram, grāmatas, periodiskus vai citus izdevumus, interneta resursus, TV vai radio raidījumus, pētījumus, izstādes, izglītojošus vai sabiedriskus pasākumus, mākslas darbus u.tml. Pieteikšanās brīdī darbam ir jābūt realizētam.
 

Tiek izdalītas sekojošas Kategorijas:

Atlases žūrija, saskaņojot ar darbu autoriem, var mainīt iesniegto darbu piederību kategorijām, ja darbu raksturs to pamato.
 
Darbu vērtēšanas kritēriji
Visus LAGB pieteiktos darbus vērtē pēc vienādiem, vienlīdz svarīgiem, kritērijiem:
Darbu pieteikšana
Darbu pieteikšanas termiņš ir no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 18. jūnijam. Darbi jāpiesaka, aizpildot pieteikuma veidlapu LAS mājaslapā www.latarh.lv, sadaļā Latvijas Arhitektūras gada balva. Pieteikšanas pēdējā dienā, 2021. gada 18. jūnija, pulksten 23:59 darbu pieteikuma forma internetā tiek slēgta.
Pieteikuma veidlapā ir precīzi norādīts, kāda tekstuāla un vizuāla informācija par darbu jāiesniedz un kādi vizuālo materiālu tehniskie parametri jāievēro. Visa informācija pieteikuma veidlapā ir jānorāda divās valodās – latviski un angliski. Šo prasību neievērošanas gadījumā LAGB organizatori patur tiesības pieteikto darbu nevērtēt.
Ar dalībniekiem, kuru darbi tiks nominēti tālākai vērtēšanai LAGB un finālā, organizatori var sazināties individuāli, lai vienotos par papildu informācijas iesniegšanu.
 
Dalības maksa
Dalības maksa par katra darba pieteikšanu ir 130.00 EUR. Ja pieteikuma veidlapā norādītais pieteicējs vai pieteicēja pārstāvis ir LAS biedrs (bez biedra naudas parāda)  tad maksa par katra darba pieteikšanu ir 100.00 EUR. Šī dalības maksa jāsamaksā vienlaikus ar darba pieteikšanu (uz e-pastu tiks nosūtīts rēķins).
Minētās dalības maksas summas ir bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Žūrija
LAGB pieteiktos darbus vērtē vispirms atlases, pēc tam fināla žūrija.
Atlases žūrija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ja lēmums nav viennozīmīgs, tad prioritārs ir to žūrijas locekļu viedoklis, kuri konkrēto objektu ir apskatījuši dabā.
 
Atlases žūrijas sastāvs:
1. Andris Kronbergs, arhitekts
2. Ilze Liepiņa, arhitekte
3. Oskars Vāvere, arhitekts
4. Evelīna Ozola, arhitekte un urbāniste
5. Ēriks Božis, mākslinieks
6. Inga Gaile, rakstniece un dzejniece
7. Uģis Olte, režisors
 
 
Fināla žūrijas sastāvā ir 3-4 ārzemju pārstāvji un Atlases žūrijas priekšsēdētājs un/ vai viņa vietnieks vai cita no Atlases žūrijas sastāva deleģēta persona. Fināla žūrijas priekšsēdētāju tās locekļi izvirza paši no sava vidus. Žūrija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Klātesošo balsīm sadaloties vienādās daļās, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss. Žūriju locekļi nedrīkst būt saistīti ar pieteiktajiem darbiem (t.sk. nedrīkst būt darbu autori, pasūtītāji vai īpašnieki, arī autoru darba biedri vienā arhitektu birojā vai ģimenes locekļi). 
Žūrijām ir tiesības atkāpties no nolikuma tikai ar LAS valdes piekrišanu. Visas atkāpes no nolikuma tiek publiski izziņotas. Gan atlases, gan fināla žūrija sniedz vērtējumu par katru iesniegto darbu. Šie vērtējumi ir publiski pieejami.
 
Darbu vērtēšanas kārtība
LAGB pieteiktie darbi tiek vērtēti divos posmos:
Atlases žūrija sagatavo īsu vērtējumu katram nominētajam darbam.
  • Otrajā posmā fināla žūrija no nominantiem atlasa finālistus un, strādājot klātienē, vērtē visus finālistu saraksta darbus. Šajā posmā fināla žūrijai ir obligāta visu Objektu apskate klātienē vai prezentāciju noskatīšanās, kā arī tikšanās ar darbu autoriem vai to izvirzītiem pārstāvjiem. Pēc finālistu darbu vērtēšanas fināla žūrija vienojas par augstāko LAGB apbalvojumu sadali LAGB noslēguma apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2021. gada 27. augustā.
Fināla žūrija tiek iepazīstināta ar visiem konkursam iesniegtajiem darbiem.
 
Apbalvojumi
LAGB ietvaros tiek pasniegti trīs pakāpju apbalvojumi:
  • Atlases žūrijas balva un nominanta diploms – visiem atlases žūrijas izvirzītajiem nominantiem.
  • Fināla žūrijas balva jeb Latvijas Arhitektūras gada balva 2021 – labākajiem fināla darbiem saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.
  • Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2021 jeb Grand Prix – vienam fināla darbam, saskaņā ar fināla žūrijas lēmumu.
Visas balvas – Atlases žūrijas balvas, Fināla žūrijas balvas un Latvijas Arhitektūras Lielā gada balva 2021 jeb Grand Prix – tiek publiski izziņotas un pasniegtas LAGB apbalvošanas ceremonijā 2021. gada 27. augustā.
Apbalvojumi tiek pasniegti darbu autoriem, kas norādīti darba pieteikumā.
Netiek vērtēti darbi, kas neatbilst Arhitektu ētikas kodeksam vai Latvijas Arhitektu savienības labai konkursu praksei.
 
Neparedzami apstākļi
Konkursa organizētājs – Latvijas Arhitektu savienība – patur tiesības mainīt konkursa norises nosacījumus sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī vai citiem ierobežojumiem un neparedzamiem apstākļiem.
 

Apstiprināts
Latvijas Arhitektu savienības valdē
2021. gada 5. maijā
 
 
Kontaktpersona - Māra Vaivode mob. 26393136
 
Publicēts 05.05.2021.
 


Partneri